Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

www.hemnes-scooter.no/vedtekter

Vedtekter Hemnes Snøscooterforening
Vedtatt på årsmøtet 25.2.1972

 

 1. Ordinært årsmøte bør holdes innen utgangen av februar mnd. Årsmøtet blir kunngjort med minst 7 dagers varsel. Dagsorden skal gå frem av kunngjøringen. På årsmøtet skal det legges fram årsmelding, regnskap og det foretas valg.
 2. Valg av styret, skal foregå på årsmøtet, styret skal bestå av 6 medlemmer, med 3 varamenn. Tre av styrets medlemmer bør være grunneiere. Funksjonstiden for styret er 2 år, likevel slik at 3 står på valg ved hvert årsmøte. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning. Nestformann, kasserer og sekretær velges hvert år blant styrets medlemmer (av styret). Formannen velges av årsmøtet og står på valg hvert år.
 3. Årsmøtet velger 2 revisorer til å føre kontroll med foreningens regnskap. Funksjonstiden 2 år, likevel slik at en står på valg ved hvert årsmøte. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
 4. Ett medlem kan ikke nekte tillitsverv som foreningen velger det til, men kan allikevel nekte gjenvalg i like lang tid som han eller hun har fungert som tillitsmann.
 5. Medlemmer som ønsker saker tatt opp i forningsmøter skal sende forslag om det til styret.
 6. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det. Slikt årsmøte kan innkalles med 2 dagers varsel.
 7. På ordinært og ekstraordinært årsmøte samt medlemsmøter bør alle saker avgjøres ved vanlig flertall.
 8. Formannen har den daglige ledelse av foreningen.
 9. Nestformannen skal fungere som formann dersom formannen har forfall.
 10. Sekretær fører møteprotokollen og besørger korespondansen i samråd med formannen.
 11. Kasserer fører regnskapet for foreningen og fremlegges dette i revidert stand for årsmøtet.
 12. Styret er vedtakført når minst 4 medlemmer inkl. varamenn er tilstede. Er det stemmelikhet avgjør formannens stemme utslaget.
 13. Utelukking av medlemmer, skal om noen har opptrådt i strid med foreningens vedtekter eller formål, eller har opptrådt på en slik måte at de skader foreningen og dens rykte. Slik utelukking kan bare foregå i medlemsmøte eller årsmøte med vanlig flertall.
 14. Medlemskontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet.
 15. Oppløsning av Hemnes Snøscooterforening. I tilfelle oppløsning av foreningen tilfaller foreningens kasse og dens midler, som ikke er private Hemnes kommune eller en eventuell opprettet hjelpeorganisasjon innen kommunen. Her har formannskapet den endelige avgjørelsen.
 16. Om det viser seg at det er behov for en materialforvalter, velges også denne på årsmøtet.

 

Hemnes Snøscooterforenings oppgaver og formål, vedtatt på samme møte.

 

 1. Under forutsetning av at Hemnes Snøscooterforening får brukbar avtale med grunneiere for kjøring, skal den fungere som hjelpekorps innen kommunen, videre utføre andre oppdrag så som transport for turistforeningen, oppkjøring av løyper for skolebarn, løyper for idrettslag, lysløyper m.v. Videre forsøke å finne brukbare løyper til de forskjellige fjellområder slik at en utrykning, ved eventuell utrykning kan skje så hurtig som mulig.
 2. Ta kontakt med myndighetene og grunneierne og samordne disse slik at fremkomsten ikke forhindres.
 3. Forsøke å ta kontakt med alle snøscootereierne og påvirke disse til å ferdes på en slik måte at det blir til mest mulig glede og nytte for samfunnet. Også slik at det ikke oppstår forstyrrelser og ødeleggelser ute i naturen.
 4. Forsøke å få mest mulig grunneiere og snøscootereiere med som medlemmer.
 5. Forsøke å skaffe tilveien nødvendig utstyr som: sambandsutstyr, førstehjelpsutstyr og transportutstyr.
 6. Søke samarbeid med hjelpekorpsene i nabokommunene.
Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Gaute Andersen
Siden oppdatert : 28.08.2007