Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

www.hemnes-scooter.no/Sulisprosjektet

Lyst til å kjøre snøscooter, delta i kunstprosjekt med snøcooter, utforske løypa fra Sulis til Sverige?

Da må du bli med til Sulis på markeringen av:

LO markerer 100 års jubileum for etablering av første fagforening i Norge. Prosjektet kalles "De tok et steg" og går tilbake til 1907 da 1500 gruvearbeidere samlet seg på Lanvannsisen. Her er et utdrag fra historien som skjedde 13. januar 2007.

Paa denne søndag midt på mørke vinteren blev Sulitjelma vidne til et hittil ukjendt skus. Da fikk man se, arbeiderne fra alle arbeidspladse i store skarer kom marscherende ned fra fjeldene, ut fra barakene, kort sagt alle Sulitjelmas arbeider var denne søndag morgen på benene og maalet for denne marsch var isen utenfor Sandnes. Her stanset arbeiderne efterhvert som de naadde frem, og da de sidste var komne viste det sig, at omtrent 1500 mand havde sat hinanden stevne. Hvem som hadde sammenkaldt dette møte var og blev hemmelighet, det var likesom et instinkt, der havde drevet arbeiderne sammen, og det viste seg, at alle mand i denne store forsamling var besjælet av en tanke: sammenslutningstanken havde som et pinseveir grepet alle sind. Dette viste sig, da en av arbeiderne steg op og opfordrede arbeiderne til at danne forening. De som var med paa at danne forening skulde træde til høire, de som var i mot skulde staa rolig, og hver eneste mann traadte til høire og viste derved, hvad som var formaalet for deres møte på isen.


2. HVA SKAL PROSJEKTET MARKERE


Dette steget den 13. januar 1907 ute på Langvannsisen, var et vesentlig bidrag til utvikling av fagbevegelsen og velferdsstaten, hvor respekt for enkeltmenneske kanskje er den viktigste verdien velfredsamfunnet skal ivareta. All aktivitet knyttet til jubileumsmarkeringen tar utgangspunkt i tre perspektiver, hvor forholdet 1907 -2007 blir holdt opp i forhold til hverandre. Dette for at historien ikke bare skal gjenfortelles men settes i sammenheng med dagens utfordringer… noe vi i 2007 ønsker å ta et steg for.

Alle snøscooterklubber i Nord- Norge inviteres til å komme til Sulis for å delta i prosjektet, hvor både LO, Salten regionråd, Fauske kommune, FAUNA(Fauske utvikling og næring), Mons Petter Festivalen er styringsgruppen.

Vi i Hemnes Snøscooterforening ønsker å delta og skal her begrunne litt om hvorfor vi ønsker å delta i markeringen og hvordan vi har tenkt å gjøre det.

1. Vår tanke bak markeringen:

Hva skal til for å opprettholde bosettingen i distriktene? Hva skal distriktene leve av? Skal distriktene være styrt fra sentralt hold? Det siste spørsmålet er for oss det viktigste, MO-SA rapporten utrykker stor skepsis til at kommunene skal forvalte og regulere motorferdselen på "rett" måte. Rapporten sier blant annet:

"Ulempene ved delegering av myndighet til kommunene er at dette vil kunne skape ulikheter mellom geografiske områder og mellom ulike befolkningsgrupper"


"Kommunenes dispensasjonspraksis vil måtte strammes inn gjennom klarere, mer entydig forskriftsverk og økt kontroll fra fylkesmannens side"

"Her er det med andre ord åpent for statlig sonering"

Vi mener at nettopp kommunene er den som best kan regulere motorferdselen, og at det skal gjøres gjennom en motorferdselplan. Bare i Nordland har vi 44 kommuner og det er stor forskjell på topografi, behov og tilgjengelighet i den enkelte kommune.

2. Markeringen

Tanken er at vi med snøscooteren skal markere det samme behovet for å stå samlet, en markering av at vi i distriktene vil ha større sjølråderett og lokaldemokrati.

3. Gjennomføring

Overnatting.

Sulis Snøscooterklubb har ordnet gratis overnatting på skolen og det skal være gangavstand fra skola til alle arrangemang.

Fredag:

Det blir valgfritt oppmøte enten fredag ettermiddag eller lørdag morgen. Fredag er det scooterpub etter at vi er kommet fram og er innkvartert. For de som vil møte på lørdag må de starte tidlig, VISVEG sier at det er 24 mil fra Bjerka til Sulis og kjøretid ca. 3 t 45 min. Husk oppmøte før 12 på SKIHYTTA og det er et stykke å kjøre fra Sulis til Skihytta + parkering, lossing, osv.

Lørdag:

Lørdag skal vi møte ved Skistua senest klokken 12.00. Der vil det bli et informasjonsmøte om hvordan vi skal markere/ kjøre ned til Sulis. På industriområdet vil det være forskjellige aktiviteter, scooterutstilling, scootercafe + noe underholdning. Lørdag kveld er det stor fest i en industrihall med 400 gjester og musikk.

Søndag:

Søndag vil det være anledning til å ta en kjøretur opp til svenkegrensen for de som er i form, løypa skal være åpen for fri ferdsel og det er ca. 2,5 mil til grensen. De rapporterer om god snøforhold i Sulisfjellene.

Lyst til å være med?

Send en epost til: epost@holmstrand.no så vil du få oppdatert informasjon etterhvert som vi får planene på plass.

 

Så meld deg på så snart som mulig og helst innen onsdag 10.januar.


Program

Arrangementet den 13. januar er lagt opp til ute arrangement hvor vinteraktiviteter og opplevelser sammen med kunstneriske innslag vil bidra til å skape innholdet i denne viktige dagen i Norsk historie.

Fra kl 12.00 -18.00 ute på Sandenes industri- og kulturområdet 

Her blir forskjellige mange forskjellige underholdningsinnslag og noen av dem er: Historielaget – med fotoutstilling, filfremvisning, scooterpresentasjon og oppvisning ved Sulitjelma Snøscooterklubb, scooterleker for barn, Sulitjelma Adventure har leker for store og små, Sulitjelma Næringsliv presentere seg, fortellerstund, Sulitjelma Musikkorps, utdrag fra musikkspill, korinnslag fra forskjellige kor

Is og snøskulpturer, islagt skøytebane med lyd og lys, bakker for snowboard

Flere varmestuer

Salg av mat

Antrekk godt og varmt utetøy

Kl 14.30 Forestillingen ”de tok et steg”
En forstilling i regi av Tor-Ove Karlsen, hvor sangere, elever og snøscootere er noe av
ingrediensene og hvor vi løpet av forstillingen skal ta et steg i 2007, slik de gjorde det
i 1907. Hvem som leder steget….tja….kom og se.

Kl 18.00 Middag på Sulitjelma Hotell

En koselig middagsstund for inviterte gjester, med god mat og enkelte kulturinnslag

Kl 21.00 Folkefest på ”Mekken” med Intermezzo

Etter en god dag ute og litt mat inviterer vi til folkefest på Mekken, en verkstedhall
som brukes som ”storstue” ved spesielle anledninger.

Kl 20.00 Ungdomsarrangement på Samfunnshuset
            Det alkoholfrie ungdomsarrangementet gjennomføres i samarbeid mellom
ungdomsklubben og skola.

Søndag 14. januar

Sandnes Industri- og kulturområdet åpner kl 12.00 aktivitet
            For de som ønsker det arrangeres det guidet turer med snøscooter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør:Gaute Andersen
Siden oppdatert : 19.02.2007

 

19.02.2007