Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

 
www.hemnes-scooter.no/historikk 

Vi tar et tilbakeblikk i historien til Hemnes Snøscooterforening.

Det konstituerende møte ble holdt i Bleikvasslia 25. mars 1971. Det var 18 personer tilstede og første styre besto av følgende personer:

- Forman Kåre Karlsen
- Sekretær Normann Iversen
- Kasserer Asbjørn Svartvassmo
- Styremedlem Arnt Sundsli
- Styremedlem Einar Iversen
- Styremedlem Jakob Nerleirmo

Kontingent ble satt til kr. 10.- for støttemedlem kr. 5.- Sakene på det første styremøte var som i dag utarbeide skriv til avisene, utarbeide skriv til Friluftsnemda og å møte på det første møte som Friluftsnemda skulle ha hvor reguleringsbestemmelsene for snøscooterkjøring i Hemnes skulle behandles.

Av innkalling til årsmøte i 1972 kan vi lese: ”Vennligst møt frem og få gjerne med deg en eller flere nye medlemmer. Der viser seg at vårt arbeid har båret frukter og med felles arbeid og innsats må det være grunn til å tro at det vil bli brukbare og ordnede forhold for snøscooterkjøring i Hemnes kommune”

Årsmelding for 1972 viser også at foreningen har 49 medlemmer derav 11 støttemedlemmer.

4. november 1973 Ekstraordinær generalforsamling legger fram forslag til løyper.

Løype 1.
Det forutsettes at veien Umskaret – Gresvatnet fri for all ferdsel

Løype 2.
Fra Bjurbekk bru i Bjerkadalen over Målvatnet til Kjendsvatnet

Løype 3.
Fra Lille-Bjerka etter skogsvei til Vekthaukråe over Vekthaugan til Målvatnet.

Løype 4.
Fra Tverå i Leirskardalen til Kjendsvatnet, med løype til Steinbua over isen til Gresvatnet som alternativ.

Løype 5.
Fra Bleikvassli over Halvardalen til Tustervatnet og Hanskvatnet

Løype 6.
Fra Bleikvassli – Kongsdalen over Gåsvatnet til Sundsåsen

Løype 7.
Fra Bleikvatnet over Skaret til Røsvatnet

Løype 8.
Fra Steikvasselv gjennom Spjeltfjelldalen til Gresvatnet, med anledning til å kjøre over Oksfjelldalen til Kjendsvatnet.

Løype 9.
Fra Raudlia gjennom Tengvassdalen til svenskegrensa.

Løype 10.
Fra Røsvatnet gjennom Tjederskaret til Favnvatnet.

Løype 11.
Fra Bleikvasslia over Storfossen etter Svartdalsveien til Hestmyrlitjønna.

Disse løyper går stort sett etter gamle ferdselsveier i fjellet. Det poengteres at ferdsel i disse løypene skal være fri for alle. Ferdsel utenom disse løypene er det meningen at det skal søkes dispensasjon for.

1974 – foreningen har nå fått 76 medlemmer.

1975 – Nord Helgeland Skogforvaltning ønsker å begrense trafikken etter løypa mellom Store Målvatn og Kjendsvatnet. De vil ikke at løypa skal være åpen for fri ferdsel men at det skal søkes om dispensasjon. Scooterløypa er omlagt ved Steikvasselva gård etter ønske fra Åsta Nilsen

1977 – Lov av 10. juni 1977 setter begrensninger for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Hemnes Snøscooterforening søker Hemnes kommune om å få beholde det eksisterende løypenett.

1979 – Foreninga har nå 184 medlemmer.

1980 – Den saken som det har vært mest arbeid med i løpet av året er de nye reglene for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

1982 – Hemnes Snøscooterforening deltar på stiftelsesmøte i Bodø hvor SNØFOR blir stiftet.

1983 – Miljøverndepartementet strammer inn motorisert ferdsel i kommunene – men et av forslagene er at det er opp til kommunenen å bestemme hvilke løyper som det skal være fri ferdsel i. Utmarksfullmektig Hansgård har skrevet brev til fylkesmannen og bedt han se nærmere på dispensasjonene og motorisert ferdsel i Hemnes kommune.

1984 – Foreningen har 241 medlemmer – regnskapet viste et underskudd på 2205.- kr og total beholdning bank-kasse er kr. 7758.-

1985 – 281 medlemmer dette året – viktige saker er forbudet mot kjøring av scooter på offentlig vei. Det arbeides også med å få flere løyper.

1986 – Hemnes Snøscooterforening innkaller til folkemøte i Bleikvasslia på grunn av ”villmannskjøring” denne sesongen. Det er også motstand mot oppkjøring av skiløyper på Vesterfjellet.

– I årsmeldingen kan vi lese:” Denne vinteren er vel den viktigste snøscootervinteren vi går i møte med forslag om nye regler og med brev til statsministeren fra 16 landsorganisasjoner der de nesten forlanger at snøscooteren skal helt bort. Dette året kom det også forespørsel fra ungdommer i Hemnes kommune om en egen bane for snøscooter og motorsykkel.

1987 - Foreningen har nå 294 medlemmer og håper å komme over 300. Det var ytret ønske om en egen medlemsavis. Første Scootermesse planlegges den 6. og 7. februar 1988.

1990 - Foreningen har startet med en medlemsavis, og arbeidet med jubileumsfest neste år er startet.Det sendes forespørsler til de ulike politiske parti i Hemnes og foreningen bruker en del tid å utarbeide forslag til regelverk for scootertrafikk i kommunen.

1992 - Det ble avholdt et orienteringsmøte med representanter for dispensasjonsnemda og konklusjon fra møtereferent er følgende: " det blir en adskillig tøffere sesong i 1992/93 enn tidligere. Regelverket er ikke endret men det er kommet nye folk i de fremskutte posisjoner"

1993 - Kontingenten økes fra 50.- til 100.- kr.Det arbeides fremdeles med en motorferdselplan for Hemnes kommune.

1994 - Forslag til årsmøtet for SNØFOR. SNØFOR ber om at importørene krever inn en engangsavgift på 500.- kr pr scooter som uavkoret skal gå til drift av SNØFOR. Det arbeides også med å få til en større parkeringsplass i Bjerkadalen.

1996 - Foreningen feirer 25 års jubileum men har hatt en viss nedgang i antall medlemmer. En av årsakene er trolig at kontingentinnkrevingen ikke fungerer.

1997 - Hemnes Snøscooterforening blir medlem i Norges Motorsykkelforbund og Nordland Idrettskrets.

1998 - Det arbeides med en egen forskrift for Røsvatnet.Scooterforeningen sender 2 stk på teknisk kontrollantkurs i Trondheim i forbindelse med dragstevne.Dette året inviteres også styret i Hemnes Snøscooterforening til et møte i Bleikvasslia i forbindelse med satsing på nytt næringsgrunnlag i forbindelse med nedleggelse av Bleikvassli Gruber.

1999 - Dragrace planlagt i Bleikvasslia 10. april. Samme år krever fylkesmannens Miljøvernavd.krver kutt i Bjerkadalsløypa - som straff for at Hemnes kommune ikke har fått ned antall dispensasjoner.Presisering av 300 meters regelen, at en kan avvike fra løypa med 300 meter for å lage bål, kafferast, kun gjelder i Finmark og Troms fylke. Dragrace avlyst pga snømangel.Markering av 1000 års skifte med vardetenning på Vekthågen.

2000 - Det oppfordres til å arbeide med 300 meters regelen.Det arbeides også videre med å få tilbake løypa til Gresvatnet.

2001 - Hemnes Snøscooterforening feirer 30 års jubileum.Feiring på Stran den 10. februar 2001.Ønske om et tettere samarbeid mellom Hemnes Snøscooterforening og Norsk Folkehjelp avd. Korgen, Folkehjelpen har behov for rutinerte scooterkjørere ved utrykning o.l. Forlengelse av løypa til Gresvatnet gyldig fra 1.mai 2003.

2002 - Strid om dannelse av Norges Motorsportforbund og om SNØFOR er lovlig nedlagt.Spørsmål til Hattfjelldal om mulighet for å kunne knytte seg til deres løypenett. Arbeidet starter med å utarbeide reguleringsplan for grustaket på Rundmoen til motorsportsarena.

2003 -

2004 -

2005 -

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Hans Paulsen - leder
Siden oppdatert : 08.11.2015