Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Din annonse her?

Ta kontakt på: epost@holmstrand.no

www.hemnes-scooter.no/dokumenter

 

Her har vi samlet det meste av dokumenter vedrørende Hemnes Snøscooterforening.


Dokumenter i forbindelse med scooterdispensajon finner du nå på scooterkort.no - Hemnes kommune.

Nedenfor finner du referat fra styre og årsmøter i foreningen.
 
>Referat fra årsmøte 26. mars 2017.
>Referat fra styremøte 26. mai 2016 finner du her:
>Referat fra årsmøtet 13. mars 2016 finner du her:
>Referat fra styremøte 14. januar 2016 finner du her:
>Referat fra årsmøtet 15.mars 2014 finner du her:
>Referat fra styremøte 6. mai 2014 finner du her.
>Referat fra Årsmøte 9. mars 2014 finner du her
>Referat fra styremøte 10. desember 2013
>Referat fra Årsmøte 3. mars 2013
>Referat fra styremøte 4. februar 2013
>Referat fra styremøte 12. november 2012
>Referat fra årsmøte 4. mars 2012
>Referat fra årsmøte 20. februar 2011
>Referat fra styremøte 1.2.2011
>Referat fra styremøte 8.03.2010
>Årsmøtereferat 28.02.2010
>Referat fra styremøte 18.03.09
>Referat fra Årsmøte 22.02.09
>Referat fra styremøte 04.02.2009
>Referat fra styremøte 15.12.2008
>Referat fra styremøte 8.1.2008
>Referat fra årsmøte 18.02.08
>Referat fra styremøte 27.08.07
>Referat fra styremøte 20.03.2007
>Referat fra årsmøte 18.2.2007
>Referat fra styremøte 28.1.2007
>Referat fra styremøte 15.11.2006
>Referat fra styremøte 16.2.2006
>Referat fra årsmøtet 5. februar 2006
>Referat fra styremøte 26.1.2006

>Referat fra Fellemøte mellom Hattfjelldal, Rana og Hemnes Scooterforening

>Referat fra styremøte 1.12.2005
>Referat fra styremøte 13.03.2005
>Referat fra årsmøtet 3. februar og regnskap for 2004.
>Referat fra styremøte 20.1.2005
>Referat fra styremøte 7.12.2004
>Referat fra styremøte 16. mars 2004
>Referat fra årsmøte 5.februar 2004 og regnskap for 2003
>Referat fra styremøte 14.10.2003
>Regnskaper --2002,2003,2004,2005
>Referat fra styremøte 5.mars 2003.
>Referat fra årsmøtet 2003
>Årsmelding 2002
 

Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 26. mars 2017

17 stykker - medlemmer og styre møtte til årsmøte.

 

SAKSLISTE

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Årsmelding 2016
 7. Regnskap 2016
 8. Valg
 9. Eventuelt

 

Hans Paulsen åpnet med å ønske alle velkommen til årsmøte og de fremmøtte fikk tilbud om karbonade for de som ønsket det.

Innkalling til årsmøte godkjent, annonse i Rana Blad, Avisa Hemnes og plakater på COOP butikkene på Bjerka, Korgen og Bleikvasslia.

Sakslisten ble også godkjent.

Hans Paulsen valgt til møteleder

Jan A. Holmstrand valgt til referent.

Jan Holmstrand gikk gjennom årsmelding og regnskap for 2016 - du kan lese den her:

Styret oppfordres til å avklare om det kan søkes momskompensasjon for lagets investeringer i 2016.

Valg:

Hans Paulsen valgt til leder for 1 år

Morten Dal Vekthaug - nestleder - ikke på valg

Marit Oldernes Andreassen - kasserer - ikke på valg

Sekretær - Marianne Oksfjellelv valgt for 2 år

Styremedlem Hans Kristian Paulsen - ikke på valg

Styremedlem Roar Rabliås - gjenvalgt for 2 år.

Varamedlem Rune Trettbakk - gjenvalgt for 1 år.

Varamedlem Geir Oksfjellelv - gjenvalgt for 1 år.

Revisor Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning - gjenvalgt for 1 år

Valgkomite: Lars Tore Hatten, leder - Morten Kyllingmo - ny - Sven Andre Lifjell velges for 3 år.

Valgkomiteen er klar på at de ønsker oppdaterte medlemslister i god tid før valget. (Det får de hos kasserer)

Eventuelt:

Hans Paulsen takket avtroppende sekretær for tiden i styret.

Hans Paulsen gikk gjennom løypenettet og viste til de utfordringene som det er med totalt 18 mil med løypenett i krevende terreng.

 

Ref: Jan

 

 

 

Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 26. mai 2016

Tilstede: Hans Paulsen, Morten Vekthaug, Roar Rabliås, Jan Holmstrand

 

SAKSLISTE

 1. Status for løypenettet, staker og utstyr og lagring pr. i dag.
 2. Fakturering Hemnes kommune for drift av løypenettet og oppgjør til løypemannskapet
 3. Invitasjon fra HTF til møte - 8. juni klokken 18.00 på Turisten.
 4. Deltakelse på landsmøtet i SKFR - Snøscooterforeningenes fellesråd
 5. Evalueringsmøte - folkemøter om løypenett og erfaringer fra 2016.
 • Alt av staker og skilt er tatt ned, og det meste er på plass i ulike lager. Hemnes Snøscooterforening har fått avtale med Statkraft der vi får lagre staker og skilt på Tustervatnet. Alt av staker fra L1 og L10 er tatt til Korgen der Hasvo sorterer ut dårlige staker, det ble samlet inn alt av gammelt materiell som tidligere ble brukt på fiskeløypene, der ble det i sin tid brukt plaststaker.

Stor takk til alle som deltok i opprydding av løypetraseene.

 • Det er tid for å fakturere Hemnes kommune for rydding, staking skilting og slodding av løypenettet denne sesongen. Hemnes Snøscooterforening har en god avtale med kommunen og med bakgrunn i godt salg av løypekort er det god økonomi i drift av løypene.

I avtalen med Hemnes kommune har vi fastsatte summer for de ulike oppgavene, dette vil bli viderebetalt til løypemannskapet i henhold til avtale. Målsettingen er at dette skal være på plass i løpet av juni 2016.

 • Hemnes Søøscooterforening har fått invitasjon fra HTF(Hemnes Turistforening) til et møte, uklart hva som er på agendaen, men representanter fra styret vil møte den 8. juni på Turisten.
 • Det er landsmøte i SKFR i Drammen den 11. mai, og Hemnes Snøscooterforening er spesielt invitert i forhold til våre erfaringer med etablering av løypenettet. Hemnes kommune har som en av de første kommunene i Norge fått etablert et løypenett, som har fungert over all forventning, etter ny motorferdsellov. Hemnes Snøscooterforening vil ha med en kort beskrivelse av det arbeidet som er gjort og de erfaringer vi har hatt så langt.
 • Det vil bli gjennomført evalueringsmøte om løypenettet i Hemnes kommune, der den arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til løypenett vil oppsummere. Det er også snakk om å gjennomføre 2 folkemøter, på samme måte som før etableringen, der alle kan møte og gi innspill i forhold til korrigeringer, justeringer og forslag til forbedringer. Det arbeides med å skaffe tilveie HEB bjelker til 2-3 bruprosjekter i løypenette, L10 - Bjerka, L5 - Kongsdalen, L7 - Leribotnet, vi får se hvor langt vi kommer med det.

Ref: Jan

 

 

 

 

 

Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 13. mars 2016 på Korgen Vertshus.

Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 13. mars 2016.

18 medlemmer møtte på årsmøte i år.

Saksliste:

 1. Åpning ved leder

Hans Paulsen ønsket alle velkommen til årets årsmøte og orienterte om praktisk gjennomføring av årsmøte og informasjon fra dispensasjonsnemda og kommunens saksbehandlere som har arbeidet med etablering av løypenettet.

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, i år var annonsering av årsmøte gjort både i Rana Blad, Avisa Hemnes, på vår nettside og med oppslag på COOP Bjerka og COOP Korgen.

 1. Godkjenning av saksliste

Ingen merknader til sakslisten og sakslisten godkjent.

 1. Valg av møteleder

Hans Paulsen valgt til møteleder

 1. Valg av referent

Jan A. Holmstrand valgt til referent

 1. Styrets årsberetning 2015

Hans Paulsen gikk gjennom styret årsberetning, den leser du her:

 • Spørsmål om de løypene som ble tatt ut, L1 – Kjendsvatnet – Paradisbukta og L7 Bleikvatnet  - Skarelva.

For begge løypene var det grunneier(Statskog) som tok ut løypene.

 • Spørsmål om hvor mye som godtgjøres for slådding.

Løypemannskapet får kr. 15.- pr. km ved slådding av løypetrase.
 

 • Årsberetning 2015 godkjent.
 1. Regnskap 2014- 2015

Jan A. Holmstrand refererte regnskapet for 2015

 • Spørsmål hvorfor foreningen fikk så høyt tilskudd i 2015.

Det har vi ikke oversikt over, vi rapporterer inn antall medlemmer til NIF og tilskudd utbetales på grunnlag av det.


Regnskapet for 2015 er revidert og godkjennes.

 1. Valg

Leder             Hans Paulsen                      valgt for 1 år
Nestleder     Morten Dal Vekthaug            valgt for 2 år
Kasserer        Marit Oldernes                   valgt for 2 år
Sekretær        Jan A. Holmstrand              ikke på valg
Styremedlem Hans K. Paulsen                valgt for 2 år
Styremedlem Roar Rabliås                       ikke på valg
Varamedlem Rune Trettbakk                     valgt for 1 år
Varamedlem Geir Oksfjellelv                      valgt for 1 år
Revisor Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning valgt for 1 år
Nytt medlem valgkomite   Morten Kyllingmo valgt for 3 år, ny leder av valgkomite er Frank Tverå


Leder av dispensasjonsnemda Christer Skreslett var invitert for å svare på spørsmål om ny dispensasjonspraksis i Hemnes kommune.
Hyttkjøring, § 5C og vedkjøring, § 5e er som før, varig funksjonshemming, § 5b har fått strengere praksis og skal i utgangspunktet benytte løypenettet. For kjøring utenom løypenettet skal det vedlegges begrunnelse samt det stilles krav om kjørebok.
Her har mange fått avslag på første søknad da begrunnelse manglet og det er innført betydelig strengere praksis  for dispensasjoner etter § 5B enn før.
For å løse utfordringen med tilknytning til løypenettet fra hytte, eid eller leid, er det innført ny praksis for §6.
§ 6 gjelder for isfiske på Bleikvatnet, Stormålvatnet og Røsvatnet og gir dispensasjon for å fiske på isen samt å koble seg på løypenettet fra hytta.
Pr. 8. mars(siste dispensasjonsmøte) er det behandlet 570 dispensasjoner.


Karl Johan Lenningsvik og Kenn Arne Berntzen, arealplanleggere ved Hemnes kommune har arbeidet med saksbehandling og konsekvensutredning av løypenettet og var tilstede for å svare på spørsmål om løypenettet.
Karl Johan informerte om arbeidet, utfordringene med støyveileder( som er en veileder som enda ikke er vedtatt) og friluftskartleggingen, som kommunen til slutt valgte å se mer eller mindre bort fra, med utgangspunkt i at kommunen har god kunnskap om arealet som friluftslivet benytter.
Saksarbeidet har vært omfattende og har tatt mye lengre tid enn først beregnet.
Nå skal alle sakspapirer sendes fylkesmannen som sender alt videre til miljøverndepartementet som så skal opprette en settefylkesmann som skal se på kommunens behandling av klager, dette for at fylkesmannen er part i saken med klage, som i ettertid er trukket tilbake, klagen gjaldt L10 oppstart Bjerka. Dette vil ta minimum 3 mnd. så årets sesong påvirkes ikke av dette.
En del spørsmål om tidspunktene for stenging av løypene, dato er i utgangspunktet satt av fylkesmannen, 15. april, med mulighet til forlenging til i første omgang 25. april, og eventuelt 5. mai som er siste frist.
L2 og L7 er de løypene som det er klage på nå, men det er ikke fylkesmannen som har klaget på disse. 2 løypene.
Karl Johan nevnte også at fylkesmannen ikke godtok forslaget om at deler av løypene kunne flyttes inntil 50 meter ved behov, snøforhold, sikkerhet og lignende.

Ref: Jan

 

 

 

Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 14. januar 2016.

Tilstede: Hans Paulsen, Morten Vekthaug, Roar Rabliås, Hans Kristian Paulsen, Jan Holmstrand

 

SAKSLISTE

 1. Status om løypenettet
 2. Ny dispensasjonspraksis
 3. Plan for merking og skilting
 4. Innkjøp av utstyr

 

 • Pr. i dag er det 3 løyper som det avventes oppstart på, L2, L7 og L10. De andre løypene har vi fått i oppdrag å forberede arbeidet med å merke. De skal både stakes og skiltes, det skal settes opp 300 skilt i det 15 mil lange løypenettet. Dessverre er det enda ikke avklart om det skal brukes bambusstaker i hele løypenettet eller om vi kan bruke plast staker slik som veileder anbefaler.

 

 • Styret har sett på informasjon om ny dispensasjonspraksis som Hemnes kommune har lagt ut på nettsiden, link finnes også på vår nyhetsside. Ut fra formålet om å samle mest mulig av scootertrafikken i løypenettet og å ha klart definerte områder hvor det skal være svært streng praksis anser styret praksisen som grei. Hvordan dette blir gjenomført i praksis får tiden vise.

 

 • Hemnes Snøscooterforening har tidligere gjort avtale med flere frivillige som har sagt seg villig til å hjelpe til med å få løypenettet i drift. Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening arbeider med en samarbeidsavtale om merking, slådding og rydding av løypenettet, avtalen er ikke formelt signert enda.

I første omgang blir løypenettet delt opp i 4 roder hvor vi starter merking allerede til helga.

 

 • Hemnes Snøscooterforening investerer i utstyr både for etablering av løypenettet, og slåddutstyr som skal fordels rundt i løypenettet. Hemnes Scooterforening har også tatt en del kostnader i forbindelse med bygging av bruer, og vil også fremover arbeide med å sikre gode overganger av bekker og elver. Pr. i dag er det planlagt ca. 80 000.- kr. som foreningen bruker for å få et godt løypenett i kommunen.

Ref: Jan

 

 

 

 

 

Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 15. mars 2015.


Årsmøtet avholdt på Korgen Vertshus – kun 7 medlemmer møtte på årsmøtet.


Saksliste:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Styrets årsberetning 2014
 7. Regnskap 2014
 8. Valg
 9. Informasjon om løypenettet
 10. Tom Lifjell fra Ildgruben reinbeitedistrikt informerte om deres syn på snøscootertrafikken i dag og forventninger til etablering av et fremtidig løypenett.

Hans Paulsen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Styret beklager at innspillet om annonsering i Rana Blad ikke var blitt tatt til følge.

Til tross for annonsering i Avisa Hemnes, på vår egen nettside, Hemnesværingen og plakater på Bjerka Maskin & Scooter, Coop Bjerka og Coop Korgen møtte kun 7 stykker til årsmøtet.

 • Innkalling godkjent med merknad om annonsering, sakslisten godkjent.
 • Hans Paulsen valgt til møteleder
 • Jan Holmstrand valgt til referent
 • Hans Paulsen leste opp styrets årsberentning – den kan du lese her:
 • Jan Holmstrand leste opp regnskapet for 2014 – det leser du i årsberetningen.
 • Regnskapet er revidert av Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning
 • Valg:
  • Leder – Hans Paulsen gjenvalgt for 1 år
  • Nestleder – Morten Vekthaug – ikke på valg
  • Kasserer – Marit Oldernes – ikke på valg
  • Sekretær – Jan Holmstrand – velges for 2 år
  • Styremedlem – Roar Rabliås – velges for 2 år
  • Styremedlem – Hans Kristian Paulsen – ikke på valg
  • Varamedlem – Rune Trettbakk – velges for 1 år
  • Varamedlem – Geir Oksfjellelv – velges for 1 år
  • Revisor – Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning velges for 1 år

 

 • Valgkomite: Harald Falmår  - leder, Frank Tverå – velges for 2 år, Lars Tore Hatten – velges for 3 år.
 • Valgkomiteen ønsker oppdaterte medlemslister i forkant av valget.

Informasjon om løypenettet pr. i dag.


Mye er fortsatt uavklart, for det første så er ikke ny motorfedsellov vedtatt enda. Hemnes kommune har bevilget kr. 250 000.- til arbeidet med å etablere et løypenett i kommunen og kommunens planavdeling arbeider fortløpende med planarbeidet.


Hemnes Snøscooterforening har nå sporlagt de planlagte traseene og overlevert GPS sporene til kommunen.
Det er fortsatt ikke avklart hva Miljødirektoratets støyveileder vil sette som krav. Uoffisielle tall sier at støygrensen vil være maks 60 dba. målt i hyttevegg eller boligvegg. Dette vil si at løypa bør gå minst 25 – 35 meter fra hytter. Når vi har sporet traseer har vi forsøkt å holde oss min. 100 meter unna bebyggelse.


Det mangler fortsatt avklaring i forhold til friluftsliv og reindrift på noen traseer. Her er det i hovedsak trase fra Tustervatnet og til gamle E6 på Korgfjellet som er uavklart.


Det som er klart etter sporleggingen er at de fleste løypetraseene følger gamle etablerte løypetraseer(hyttetrase), traseer følger høyspentlinjer, anleggsveier, områder berørt av kraftutbygging og regulerte vatn. Svært lite av løypenettet berører såkalt ”uberørt natur”.
Vi har fått en utfordring i det at Länstyrelsen i Umeå har sagt at det ikke kommer til å bli noen koblinger mellom Sverige og Norge(Gresvatnet – Tängvassdalen) med det første. Eller i uoverskuelig framtid som de sier.
Hemnes Snøscooterforening arbeider aktivt mot næringslivet i Hemavan for å se om de kan bidra i forhold til åpning mellom Røsvatnet og Rønes. Dette ut far at det er en gammel ferdselsåre og at det i 1973 var etablert en løypetrase over.
Det ble gitt en del konkrete innspill på løypenettet under årsmøtet som tas med videre. Gjelder Kjendsvatnet, Røsvassbukta og Bleikvatnet.

 

Informasjon fra Ildgruben reinbeitedistrikt.


Tom Lifjell fra Ildgruben reinbeitedistrikt var invitert av Hemnes Snøscooterforening for å si litt om deres opplevelse av scootertrafikken i dag og deres syn på det fremtidige løypenettet. Tom Lifjell sitter også i arbeidsgruppa i forhold til løypenettet og vi har hatt dialog i forhold til fiskeløypa fra Bjerkadalen og til Kjendsvatnet.


Tom informerte litt om omfanget av Ildgruben reinbeitedistrikt og i hvilke områder de har mest rein i nå på vinterstid og ut på vårparten når kalvingen starter. Tom sier at han ofte prøver å komme i dialog med de han møter i fjellet og føler at de han snakker med tar hensyn til reinen i fjellet.


Det som er verst er nattkjøringen, og særlig når flere kjører sammen og over et større område. Tom ser at dette ofte skjer i tilknytning til hyttefelt og at det nok er ungdommen som har behov for å rase i fra seg.


Tom håper at etablering at løypenettet vil redusere en del av den kjøringen som i dag skjer utenfor dagens ”løyper” og håper at vi med dialog og respekt for hverandre kan unngå konflikter mellom scooter og rein. I ytterste konsekvens kan da stenging av løypenettet i store områder bli en konsekvens.


Tom viser til flere områder der trafikken med scooter ikke er et problem til tross for at det er mye rein i området, nettopp fordi scooterførerne tar hensyn til reinen. Tom skryter av de ved Kaldvatnet og sier at de har veldig god selvjustis. Og håper selvfølgelig at også vi i Hemnes kan få trafikken inn i et løypenett som da vil reduserer konfliktene mellom reindriftsnæringen og scootertrafikk.

 

Ref: Jan

 

 

 

Referat fra Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 9. mars 2014

Årsmøte avholdt på Korgen Vertshus - 11 medlemmer møtte på årsmøte.

 

SAKSLISTE

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Styrets årsberetning 2013
 7. Regnskap 2013
 8. Valg

Etter årsmøte blir det informasjon om Hemnes Snøscooterforening sitt løypeforslag til kommunedelplan - Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune.

Hans Paulsen åpnet med å ønske alle velkommen til årsmøte. I forhold til godkjenning av innkalling kom det innspill at det var ønsket annonse i Rana Blad også, da ikke alle har avisa Hemnes.

 • Sakslisten godkjent.
 • Hans Paulsen valgt til møteleder
 • Jan Arnold Holmstrand valgt til referent
 • Hans Paulsen leste opp styrets årsberetning for 2013 - den kan du lese her:
 • Jan A. Holmstrand leste opp regnskapet som er revidert av Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning - regnskapet finner du i årsberetningen.
 • Valg:
  • Leder - Hans Paulsen - gjenvalgt for 1 år
  • Nestleder - Morten Dal Vekthaug - gjenvalgt for 2 år
  • Kasserer - Marit Oldernes - gjenvalgt for 2 år
  • Sekretær - Jan Holmstrand - ikke på valg
  • Styremedlem - Aleksander Nilsen - ikke på valg
  • Styremedlem Hans Kristian Paulsen - gjenvalgt for 2 år
  • Varamedlem - Kurt Egil Bjørkmo - gjenvalgt for 1 år
  • Varamedlem - Lars Tore Hatten - gjenvalgt for 1 år
  • Revisorer - Leif Ragnar Grønning og Frank Olsen - gjenvalgt for 1 år
  • Valgkomite - Stig Bjerknesli - leder - Harald Falmår - ny, Frank Tverå valgt for 3 år
  • Valgkomiteen oppretter egen protokoll fra og med i år.

 

 • Det ble etter årsmøtet informert om Hemnes Snøscooterforening sitt løypeforslag som leveres til kommunens saksbehandler i morgen 10. mars. Det består av 20 ulike løypeforslag som etter vår mening dekker det meste av behovet i Hemnes kommune. Veien videre er at Hemnes kommune nå skal avklare med berørte grunneiere om de godkjenner løypene over eiendommen sine.

Ref; jan

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 10. desember 2013

Tilstede: Hans Paulsen, Morten Dal Vekthaug, Jan Holmstrand

 

SAKSLISTE.

 1. Innkalling til møte med Hemnes kommune, 19. desember 2013
 2. Hemnes Snøscooterforening har sammen med grunneiere, Naturvernforbundet og Hemnes Turistforening fått innkallelse til møte den 19. desember for informasjon om forsøksordningen og hvordan prosessen vil foregå. Møtet vil også dreie seg om den planlagte Okstindan Fjellpark, mer info om den her:

 3. Merking av fiskeløypa 2014

  Åge Lifjell har tatt på seg merking av fiskeløypa for sesongen 2014, løypa skal være merket til 1. februar.

 4. Gjennomgang av forskrift for forsøksordningen

  Forskriften finner du her.

  Forskriften gir en god del utfordringer, ikke minst i forhold til at det ble opprettet verneområder i så godt som alle områder der det gikk scooterløyper i Nordland. Eller er Naturmangfoldloven rund og altomfattende og det kreves mye dokumentasjon for at motorferdsel ikke er til skade for naturmangfoldet.

 5. Forberedelse til arbeidsmøte løypekart

  Hemnes Snøscooterforening startet i dag arbeidet med å forberede kart med inntegnet løypetraseer. I første omgang har vi hentet ut kart fra www.naturbasen.no, der vi kan se hvilke områder vi ikke skal ha løyper eller hvor løyper kommer i konflikt med sårbare eller verdifulle områder. Kartene vil etter hvert legges ut på vår hjemmeside.

  I utgangspunktet vil HK vedta forskriften som MD har lagt ut i første kommunestyremøte i 2014.

  Det vil komme en mer detaljert orientering om planprosessen etter møte med Hemnes kommune.

 

 

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 3. mars 2013

9 medlemmer tilstede

 

SAKSLISTE.

 1. Åpning ved leder.

Hans Paulsen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Hans påpeker at vi bør arbeide mer aktivt for å få flere medlemmer til å møte på årsmøte.

 1. Innkalling til årsmøte godkjent.
 2. Saksliste godkjent
 3. Valg av møteleder -Hans Paulsen valgt til møteleder.
 4. Valg av sekretær - Jan Holmstrand valgt til sekretær
 5. Styrets årsmelding - Årsmelding fra 2012 finner du her Styrets årsmelding godkjent
 6. Regnskap 2012 - regnskap godkjent. Regnskapet finner du i Årsmeldingen
 7. Valg

På valg:

Leder Hans Paulsen - gjenvalgt

Sekretær Jan A. Holmstrand - gjenvalgt

Styremedlem Aleksander Nilsen - gjenvalgt

Varamedlemm Kurt Egil Bjørkmo - gjenvalgt

Varamedlem Lars Tore Hatten - gjenvalgt

Nytt medlem valgkomite - Ivar Tolkmo går ut. - nytt medlem Stig Bjerknesli - Thore Rønning er nå leder.

Revisorer - Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning - gjenvalgt

 

Loddtrekning og servering etter årsmøte - takk til :

COOP Korgen, Bjerka Maskin & Scooter, Skjærvik Motor, Veidekke, Bjerka Bil, Felleskjøpet,

som har gitt premier til årsmøte.

 

 

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 4. februar 2013

Tilstede: Hans Paulsen, Moren Dahl Vekthaug, Hans Kristian Paulsen, Jan Holmstrand

Saksliste:

 • Dialog med Hemnes kommune om fiskeløypene, vi avventer nå svar fra FM.
 • Avklaring om løypemannskap hvis løypene åpnes, Hemnes Snøscooterforening har kjøpt inn utstyr for merking: Kjelke, aggregat, bormaskin
 • Møte med LNS 11. februar om merking av redningsløype fra Kjendsvatnet, muligens for 2 år.
 • Årsmøte fastsatt til 3. mars 2013, klokken 18.00 på Korgen Vertshus
  • Årsmøtesaker
  • Morten og Hans Kristian ordner premier
 • Beskjed til valgkomite, v. Ivar Tolkmo, Jan sender melding
 • Marit har gjort regnskapet ferdig, og sendes revisorer for revisjon.

 

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 12. november 2012.
Tilstede: Hans Paulsen, Morten Vekthaug, Jan Holmstrand
Saksliste:

 • Medlemsregister
 • Møteplan - 2013
 • Status fiskeløyper
 • Isfiskeløypetrase ved Kjendsvatnet i forbindelse med anleggsdrift
 • Kartlegging av fremtidig løypetrase
 • Merking av isfiskeløypene
 • Parkering kommunal parkering Leirskardalen i forbindelse med anleggsdrift

Medlemsregister:
Vi har stadig flere medlemmer som faller fra som følge av at de bytter bank. Foreningen har pr. i dag kun autotrekk som fungerende innkreving og det er også mange som har trekk etter gamle satser i forhold til kontingent.
Oppdatering og nye rutiner har vært diskutert de siste årene, men det har vært vanskelig å få gjennomført på grunn av at det er mye arbeid.

 • Jan skal diskutere med Marit(kasserer) om vi kan finne en løsning på dette.

Møteplan 2013:
Vi fastsetter årsmøte til søndag 24. februar fortrinnsvis på Korgen Vertshus, og setter opp styremøte i forkant den 4. februar.

 • Jan tar kontakt med Korgen Vertshus for bestilling av lokaler.

 

 

Status isfiskeløypene:
For å opprettholde isfiskeløypene i Hemnes må det søkes til Fylkesmannen i Nordland, dette ble gjort i vår etter anmodning fra Hemnes Snøscooterforening og det er Håkon Økland som er saksbehandler på kommunen i denne saken. Fylkesmannen hadde i høst ikke svart på søknaden og Økland er nå i dialog med fylkesmannen for å få avklart en videreføring av isfiskeløypene før 1. februar.

 • Hans følger opp i forhold til Økland og får bekreftet at løypene videreføres.

Isfiskeløypetrase ved Kjendsvatnet i forbindelse med anleggsdriften der oppe.
Det er stor anleggsaktivitet ved Kjendsvatnet og isfiskeløypa kommer i konflikt med dette. Hemnes Snøscooterforening ber om at løypa legges om i en ny trase som følge av dette.

 • Hans avklarer med Hemnes kommune/ Økland og med anleggsleder ved Kjendsvatnet slik at konflikter og problem unngås.

Kartlegging av fremtidig løypetraseer i Hemnes kommune.
Med de signaler vi har fått fra et stort flertall av politikere på stortinget er vi rimelig sikre på at ny motorferdsellov vil komme og med den vil det bli anledning å etablere et løypenett. Hemnes Snøscooterforening har allerede for flere år siden utarbeidet en arealplan som definerer ulike soner hvor et løypenett kan etableres. I den forbindelse ønsker vi å kartlegge mer nøyaktig og å avklare om de traseene som er planlagt kan kjøres, hvilke grunneiere som blir berørt og for å ha et godt grunnlag for det videre planarbeidet.

 • Hans avklarer med dispensasjonsnemda om en slik kartlegging er mulig å gi dispensasjon til ut i fra behovet for en god kartlegging vinterstid.

Merking av isfiskeløypene:
Når løypene er bekreftet godkjent ønsker vi å ha avklart mannskap som kan stake løypene slik at de er klare til 1. februar.

 • Hans avklarer med Jonny Hansen
 • Jan avklarer med Lars Erik(Målvatn hytteforening)

 

Parkeringen i Leirskardalen:
Det er kommet spørsmål om parkering på den kommunale parkeringen i Leirskardalen, som nå er i bruk i forbindelse med anleggsvirksomheten der oppe. Og blir løypetraseen berørt av det arbeidet som forgår der?

 • Hans avklarer med Hemnes kommune, eventuelt anleggsleder om hvordan situasjonen er/ blir.

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra årsmøte 4. mars 2012

Tilstede: 17

Saksliste:

 1. Åpning ved leder.

Nestleder Morten Vekthaug har fungert som leder i denne perioden og åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

 1. Innkalling til årsmøte godkjent.
 2. Saksliste godkjent
 3. Valg av møteleder -Hans Paulsen valgt til møteleder.
 4. Valg av sekretær - Jan Holmstrand valgt til sekretær
 5. Styrets årsmelding - Årsmelding fra 2011 finner du her Styrets årsmelding godkjent med merknad om at det nye styret ser på en ny løsning for innkrevning av kontingent slik at vi ikke mister så mange medlemmer.
 6. Regnskap 2011 - regnskap for 2011 revidert og funnet i orden. I forhold til regnskap 2010 er det et avvik på kr. 973,10. Det føres et avviksbilag for beløpet slik at balanse for 2010 stemmer. Regnskap for 2010 er også revidert. Regnskap for 2009 - 2011 finner du i Årsmeldingen 2011.
 7. Valg

Følgende er på valg:

Leder:

Kasserer: Marit Oldernes

Styremedlem: Hans Kristian Paulsen

Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo

Varamedlem: Lars Tore Hatten

Valgkomite: Leder Jonny Hanssen

Revisorer: Frank Olsen, Leif Ragnar Grønning

Valgkomiteten har avklart forslag til ny leder, men ikke avklart med andre av de som er på valg.

Følgende ble valgt:

Leder: Hans Paulsen

Kasserer: Marit Oldernes

Styremedlem: Hans Kristian Paulsen

Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo

Varamedlem: Lars Tore Hatten

Valgkomite: leder Ivar Tolkmo, Thore Rønning, Harald Falmår

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Servering og loddsalg.

Takk til Bjerka Maskin & Scooter, COOP Korgen, Fritidssenteret Mosjøen, Statoil Korgen, A.K Maskin Mosjøen, Øyjord & Ånes, Sjø & Fritid,

Bekken & Strøm, Norvag, .

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra årsmøte 20. februar 2011

Tilstede: 12 stk

 1. Åpning ved leder.

Gaute ønsket alle velkommen til årsmøte for 2010.

 1. Innkalling til årsmøte godkjent.
 2. Saksliste godkjent
 3. Valg av møteleder - Gaute Andersen valgt til møteleder
 4. Valg av sekretær - Jan Holmstrand valgt til sekretær
 5. Styrets årsmelding - Årsmelding fra 2010 finner du her Styrets årsmelding godkjent
 6. Regnskap 2010 - av flere årsaker er ikke regnskapet klart til årsmøtet. Hovedårsak er problem med uttak av kontoutskrifter da overføring av kontomyndighet mellom leder og kasserer ikke er i orden. Avklares med banken snarest. Årsmøtet godkjenner at regnskapet etter revisjon legges frem på foreningens nettside.
 7. Valg

Følgende er på valg:

Leder: Gaute Andersen

Nestleder: Morten Vekthaug

Sekretær: Jan Arnold Holmstrand

Styremedlem: Aleksander Nilsen

Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo

Valgkomite: Jonny Hanssen, Ivar Tolkmo, Thore Rønning

Revisorer: Frank Olsen, Leif Ragnar Grønning

Valgkomiteten har ikke fått noen til å stille som ny leder. Ellers er valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Nestleder: Morten Vekthaug

Sekretær: Jan Arnold Holmstrand

Styremedlem: Aleksander Nilsen

Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo

Valgkomite: leder Ivar Tolkmo, Thore Rønning, Gaute Andersen

Årsmøtet er enige om at den nye valgkomiteen tar en ny gjennomgang av medlemslister og at det kalles inn til ekstraordinært årsmøte hvor ny leder og regnskap tas opp som saker.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Servering og loddsalg.

Takk til Bjerka Maskin & Scooter, COOP Korgen, Fritidssenteret, Sjurbolet Blomster, Eitran Handel, Statoil Korgen, Hydro Texaco Bjerka, Bjerka Kro, Hasvo, for flotte premier.

 

Ref: Jan

 

 

 

 

Referat fra styremøte 1. februar 2011

Tilstede: Marit, Gaute, Morten, Hans Kristian, Jan

Styremøte i forkant av årsmøte.

 1. Gjennomgang av medlemsregister, innbetalinger og div. regnskapssaker
 2. Avklaring av staking av fiskeløypene, ansvarlige er Jonny Hanssen og Lars Erik Lorentsen. Løypene er merket til 1. februar.
 3. Løypekort Hattfjelldal - flyttes til Hasvo AS og Statoil
 4. Annonse Rana Blad - Jan sender inn annonse
 5. Loddblokker - Gaute kjøper inn
 6. Premier - alle i styret tar en runde med å få premier til årsmøtet.
 7. Valgkomiteen er orientert om årsmøte og at Gaute ikke tar gjenvalg
 8. Årsmelding 2010 - gjennomgang

Ref: Jan

 

 

Referat fra styremøte 8. mars 2010

Tilstede: Marit, Gaute, Morten, Alexander, Hans Kristian, Jan

Første styremøte med nytt styre og vi ønsker Marit og Hans Kristian velkommen i styret.

 1. Fra årsmøtet

Når det gjelder forberedelse til møte i USS 14. april har vi fått avtalt møte med ordføreren den 18. mars. Her vil vi overlevere faktainformasjon om motorferdsel som kanskje kan gi et annet bilde enn DN fremmer.

 1. Prosedyre post og regninger til ny kasserer

Gaute vil fortsatt ta imot post til foreningen, videresender det som kasserer skal ha. Gaute ordner med fullmakt til Marit for disponering av kontoer. Overleverer PC og kasse til Marit.

 1. Gjennomgang av medlemslister, nye avtaler

Marit starter med en gjennomgang av medlemslister og vi starter arbeidet med å flytte trekkdato til 15. Februar på bakgrunn av de råd vi får fra banken.
 

 1. Hattfjelldalstur?

Vi organiserer ikke tur til EM i scootercross i Hattfjelldal.

 1. Hemavantur?

Derimot arrangerer vi tur til Hemavan som i fjor, dato er 20. Mars og vi starter fra Røssvassbukta klokken 10.00.
Vi skal ordne med løypekort(helgekort) slik at de som ikke vil ha årskort kan kjøpe.
Gaute ordner med dispensasjon og invitasjon til scooterforhandlerne: Bjerka Maskin & Scooter, Fritidssenteret og Daleng.
Jan bestiller FBU køta.
 

 1. Eventuelt

Gaute sjekker ut medlemsstatus på SNØFOR for sikkerhets skyld, og ber om at de oppdaterer siden sin.

 

Ref: Jan

 

 

Referat fra styremøte 18.03.09

Tilstede: Gaute, Morten, Alexander, Jan

Saksliste:

 1. Referatsaker
  1. Verneforslaget, om møte i Korgen med Fykesmannen, status
  2. Slådding og merking av løyper
 2. Prosedyrer ved utbetaling av godtgjørelser, sponsing
 3. Trekkdato og rutiner innbetaling av medlemskontingent
 4. Hemavantur lørdag 21. mars

 

 1. Gaute orienterte om aktiviteten rundt og med verneforslaget som har satt sinnene i kok på Helgeland. Hemnes Snøscooterforening har gjennom aktiv arbeid gjort forslaget kjent og det har av den grunn kommet mange innspill og ikke minst reportasje i media om forslaget. Vi har levert eget innspill til forslaget og sendt innlegg til Rana Blad.
 2. Slådding og merking av løyper og rutiner for utbetaling av godtgjørelse var etterlyst på årsmøtet. Det skal utarbeides prosedyre slik at det den 15. januar er klart hvem som har ansvar for staking av fiskeløypene. Disse skal så gi tilbakemelding når løypene er ferdig og da utbetales tilskuddet. For vedlikehold og slådding av løype avklares det i hevrt enkelt tilfelle hvem som skal ha ansvar og godtgjørelse. Vi vil ta kontakt med hytteforeningen på Målvatnet for å avklare om de kan ha ansvar for slåddingen.
 3. Hemnes Snøscooterforening vil sponse vårt medlem Ingrid Boldermo som er tatt ut til VM i scootercross. En kjempeprestasjon av henne å bli tatt ut og vi bidrar slik at hun skal få råd til å delta i Finland. Vi kommer tilbake med mer etter løpet.
 4. Vi har fått tilbud på ny rutine for innkrevning av medlemsavgift, gratis 1. året, og vil prøve denne nye måten å kreve medlemsavgiften inn på. I år er trekkdatoen 15. mars og vi starter med manuell oppfølging etter påske.
 5. Vi satser på tur til Hemavan lørdag 21. mars, har vært usikker værprognose hele uken og vi har vært redde for overvann. Men vi satser på at vi kommer oss og starter med oppmøte klokken 09:00 i Røsvassbukta. Se mer under SISTE NYTT.

 

 

 

Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 2008 - søndag 22.02.2009

15 medlemmer tilstede med styre.

Saksliste:

 1. Åpning ved leder.

Gaute ønsket alle velkommen til årsmøte for 2008, det var klart at årsmøte kolliderte med flere møter og en musical på skolen.

 1. Innkalling til årsmøte godkjent.
 2. Saksliste godkjent
 3. Valg av møteleder - Hans Paulsen valgt til møteleder
 4. Valg av sekkretær - Jan Holmstrand valgt til sekretær
 5. Styrets årsmelding - Årsmelding for 2008 finner du her. Styrets årsmelding godkjent
 6. Regnskap 2008 - finner du sammens med årsmeldingen her. Regnskap for 2008 godkjent med 1 revisor, nr 2 er i syden.
 7. Innkomne forslag - ingen

Spørsmål vedr. manglende utbetaling for staking av løyper fra Harald Falmår, styret kan ikke annet enn å beklage, men det har vært for dårlige rutiner på dette. Manglende utbetaling ble først oppdaget ved gjennomgang av regnskap og vil bli utbetalt med det første.

Styret vil lage rutiner for å sjekke at løypene er staket til fastsatt dato og hvem som har hatt ansvar for stakingen og ikke minst nedtaking, vedlikehold og oppbevaring av staker.

Årsmøtet ber styret om å se på størrelsen på godtgjørelsen for arbeidet med stakingen og ikke minst den betalingen vi får fra Hemnes kommune for å stake løypene. Dette vil tas opp som egen sak på første styremøte. Styret vil også følge oppfordringen med å finne nytt mannskap, kanskje på tide at yngre krefter stiller opp.

Kaffepause med karbonader og marsipankake.

 1. Valg

Leder: Gaute Andersen - gjenvalgt 1 år

Nestleder: Morten Dahl Vekthaug - ikke på valg

Kassere: Elin Orrhaug - gjenvalgt for 1 år, endret fra 2 år for å rette opp feil slik at kasserer og sekretær ikke byttes samme år.

Sekretær: Jan Holmstrand - gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Ottar Bech - valgt for 2 år

Styremedlem: Alexander Nilsen - ikke på valg

Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo - valgt for 1 år

Varamedlem: Hans Kristian Paulsen - valgt for 1 år

Revisor: Leif Ragnar Grønning - valgt for 1 år

Revisor: Frank K. Olsen - valgt for 1 år

Valgkomite:

Jonny Hanssen - 1 år

Ivar Tolkmo - 2 år

Thore Rønning - 3 år

Årsmøtet avsluttet med loddsalg

 

Takk til :

Fritidssenteret Mosjøen, Bjerka Maskin & Scooter, Statoil Korgen, Hydro Texaco Bjerka, COOP Byggmix, Ørjedal Maskin, Korgen Vertshus, Sparebanken Rana, Hasvo,

for flotte premier som i år som tidligere år IKKE blir jevnt fordelt. Noen er faktisk født med vinnerlykke ser det ut som.

Ref: Jan

 

Referat fra styremøte 04.02.2009 Tilstede: Gaute Andersen, Morten Dal, Thore Rønning, Jan Holmstrand

Saksliste:

 1. Referatsaker
  1. Medlemsregisteret
  2. Verneforslaget
 2. Folkemøte 11. februar
 3. Årsmøte
 4. Orientering til valgkomiteen
 5. Fellestur
 6. Eventuelt

Gaute orienterte om at arbeidet med oppdatering av medlemsregisteret vil være klart til årsmøtet.

Mye av styremøtet ble brukt på verneforslaget som er ute på høring nå. Verneforslaget vil stoppe flere brukte scootertraseer og vi arbeider derfor for å mobilisere flest mulig til å delta på folkemøtet i Korgen. Det vil komme mer informasjon på www.hemnes-scooter.no og på e-post til dere medlemmer i tiden fremover.

Årsmøtet er satt til søndag 22. februar klokken 19.00 på Korgen Vertshus.

Valgkomiteen er kontaktet for å finne kandidater til de som er på valg.

Turer i regi av Hemens Snøscooterforening vil bli tur til Hemavan 21. mars, vi oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Det er scootercross og drag i Hattfjelldal den 21. februar og det ser ut som isen vil være sikker til den tid.

Hemnes kommune har sendt brev til Fylkesmannen hvor det informeres om at kommuen arbeider med å ordne areal for scooteropplæring.

 

Referat fra styremøte 15.12 2008 Tilstede: Gaute Andersen, Morten Dal, Jan Holmstrand

 

Saksliste.

 1. Referatsaker, status

Oppsummering av hva foreningen har deltatt på i 2008 og litt om hva som skjer rundt det nye lovforslaget. Hemnes Snøscooterforening har hatt stand på både Motorsportens dag ved Korgensenteret og på Snøscooterens dag på Bjerka Maskin & Scooter. På begge arrangementene serverte vi nystekte vaffler og informerte om foreningens arbeid. Det ble på begge arrangementene vervet en del nye medlemmer.

 1. Medlemsregister, revisjon og innføring av ny trekkdato og medlemskontingent.

Arbeidet med å innføre det nye medlemsregisteret på data har vist seg svært arbeidssomt, mangelfulle utskrifter fra banken og ulike innbetalte beløp gjør at vi nå er i gang med å revidere hele medlemsregisteret samt endring av trekkdato og rutiner.

Alle innbetalte medlemmer i 2008 er nå registrert og vi samkjører nå tidligere medlemslister for å fange opp en del medlemmer som er falt ut. Systemet med trekk slik det er i dag er mangelfullt. Det ble som kjent vedtatt å ta bort støttemedlems medlemskap og å heller innføre famliemedlemskap med nye medlemskontingenter.

Alle vil nå få brev med informasjon og giro samt anledning til å korrigere avtalegiro/ autotrekk.

 1. Videre strategi i forhold til DNs lovforslag

Her er vi som alle andre på vent! Som de fleste har fått med seg er det strid intert i de RØD-GRØNNE om motorferdselloven. SV vil i kjent stil forby mens AP og de andre går for en mer liberal lov. Det er antydet at lovforslaget skal være klart før jul, men det tvier vi på.

Det blir lagt ut oppdaterte nyheter på www.hemnes.scooter.no under Siste nytt

 

 1. Eventuelt.

Ref: Jan

 

Referat fra styremøte 8. januar 2008 Tilstede: Gaute Andersen, Ivar Tolkmo, Elin Solli Orrhaug,Thore Rønning, Jan Holmstrand

 

Saksliste

 1. Medlemsregister/ regnskap 2007

Vi starter arbeidet med å opprette medlemsregisteret på nytt. Det ble i 2006 kjøpt inn dataprogram for føring av medlemsregister og regnskap, men dette er ikke tatt i bruk. Gaute starter innlegging av medlemmer og Elin legger inn regnskap. Styret er enige om at foreningen går til innkjøp av en bærbar PC som man samler informasjon, medlemsreigster og regnskap på.

Styret vil i løpet av året forsøke å oppdatere medlemsregisteret med oppdatert informasjon og historikk. Gjelder ikke minst e-post for lettere å kommunisere med medlemmene.

Styret drøftet også medlemskontingent og etter debatt fra årsmøtet i 2007 sett på dette med familiemedlemskap/ støttemedlem.

Styret vil legge fram følgende forslag på årsmøtet:

Støttemedlem utgår, hovedmedlem 150.- kr, familiemedlemskap 250.- Aldersgrense for barn 16 år.

Årsmøte tar endelig besluttning.

 1. Dato for årsmøte?

Årsmøtet i Hemnes Snøscooterforening blir i år 17. februar klokken 19.00 på Korgen Vertshus. Thore ordner med hus, styret påtar seg å samle inn gavepremier. Jan tar kontakt med valgkomite. Vegard Lysøy er leder.

 1. Videre strategi i forhold til DNs lovforslag

Det er liten aktivitet lokalt, sekretær vil skrive en del innlegg til media. Vi avvventer SNØFOR møte i februar hvor vi håper å samle ALLE scooterklubber og de som er engasjert i forhold til snøscooteren på Stjørdal.

 1. Eventuelt.

Ref: Jan

 

Referat fra styremøte 27.08.2007 Tilstede: Gaute Andersen, Ivar Tolkmo, Børre Sørli,Thore Rønning, Jan Holmstrand

 

Saksliste

 1. Strategi i forhold til høring fra DIRNAT.

Vi avventer møtet med Hemnes kommune der vi ønsker å delta med innspill til høringsinspillet fra Hemnes kommune i saken om motorferdsel. Etter det blir vi å sende brev til lokale lag og foreninger som kan være våre "allierte" og gi innspill til høringsforslaget. Så langt er Korgen Jeger & Fisk og Hemnes Reiselivsforening interresert i å støtte oss i saken.

Sekretær vil skrive brev på bakgrunn av de punker som vi enes om i det kommunale inspillet til lokale lag og foreninger. Vi vil også be om svar fra lokale politiske parti på konkrete punkter i høringsuttalelse. Dette vil vi presentere på stand Bjerka - se neste sak.

 1. Stand på Bjerka under Hemnes kultur- og fritidsfestival 8. – 9. september 2007

Hemnes Snøscooterforening vil ha stand på Bjerka under kultur- og fritidsfestivalen den 8. – 9. september. Her vil vi presentere foreningen samt de svar vi har fått inn fra de politiske partiene i Hemnes.

- Utdeling av flyveblad/ informasjonsark.

- Presentasjon på storskjerm

 1. Motorsportkonferansen 2007 16. til 18. november i Tønsberg.

Hemnes Snøscooterforening vil sende 2 delegater til konferansen som også vil delta på det ekstraordinære Forbundstinget hvor blandt annet ny lov i NMF skal opp til avstemming. Vi er også spent på om høringsfristen for innspill vil bli endret slik flere har krevd. Kan være viktig i forhold til innhold i konferansen.

Det stilles spørsmål om hva som skjer i NMF Snøscooterseksjonen i forhold til høringsdokumentet, og Hemnes Snøscooterforening vil ta initiativ til et brev hvor det stilles spørsmål om styret plan for tiden fremover.

Elles oppfordrer vi alle medlemmer til å være aktive i forhold til høringsutspillet, les igjennom det og bruk litt tid på å finn saklige og logiske motargumenter. Ikke minst få saken i proporsjoner og at det er fakta som kommer fram. Vi har jo sett fra både MO-SA rapporten og høringsutspillet at objektivitet og saklighet ikke er det som det er mest fokus på. Synsing og enkeltpersoners meninger farger tydelig rapportene.

Ref: Jan

 

 

Referat fra styremøte 20.03.2007 Tilstede: Gaute Andersen, Ivar Tolkmo, Ellin Orrhaug, Jan Holmstrand

 

Saksliste

 1. Presentasjon av styrets oppgaver for 2007.
  1. Endring av trekkdato og trekkrutiner

Vi vil ta kontakt med banken for å høre om det er store problem med flyting av trekkdato.  Elin mener det kan bli et problem i forhold til trekkrutiner. Dersom det er det opprettholdes datoen.

  1. Gjennomgang av medlemsregister og utsending av giro

 

Det ble diskutert ulike løsninger for å fange opp problemet vi har i dag med at vi ”mister” medlemmer på grunn av feil med trekk i banken og at vi ikke har et system med purring/ påminnelse. Vi ble enige om å starte med å opprette helt nytt medlemsregister som skal krysses med innbetalingslisten fra banken.

  1. Ta kontakt med disp. nemda ang. disp. over kommunegrenser

 

Jan sender brev til disp. nemda om det er mulig å gjøre noe med at folk må søke både i Hemnes og i Vefsn for å kjøre til hytte på Korgenfjellet og at folk på Røssvatnet må søke både i Hattfjelldal og i Hemnes.

 1. Æresmedlemmer

 

Vi er enige om å arrangere tur til Målvatnets nye turistmål (Lille Målvatnet Fjellgård)hvor vi vil ha en markering i forbindelse med at 3 medlemmer i foreningen ble valgt til æresmedlemmer på årets årsmøte.

 

 

 1. Hva skjer med MO-SA, høringsrunde og kommunevalg

Informasjon til styret om status i saken rundt ny motorferdsellov. Egentlig ikke så mye nytt annet enn at saken er utsatt i forhold til opprinnelige planer og at saken trolig ikke kommer ut på høring før til høsten. Det ble diskutert hva vi skal gjøre i tiden fremover og styret er enige om at vi følger malen som ble lagt fram på NMF konferansen i forhold til relasjonsanalyse av allierte og motpart. Det er planer om et folkemøte i forindelse med kommunevalget 2007.

 1. Eventuelt

Kan vi få en skrivefør person til å følge opp ”negative” innlegg i lokalavisa? Det er et ønske fra flere at noen av medlemmene i foreningen som er "skriveføre" kunne ta pennen fatt og besvare en del av leserbrevene i avisene i forhodl til snøscooterdebatten. Gjelder da særlig de innleggene som ikke helt samvarer med fakta, virkeligheten eller kjente problemstillinger. Dersom noen føler seg kallet ta gjerne kontakt med styret for en prat.

Ref: Jan

 

Referat fra årsmøte 18.2 2007 klokken 19.00 på Korgen Vertshus

 

 1. Åpning ved leder

Thore ønsket velkommen til alle medlemmer, det var 19 stykker som møtte til årsmøtet.

 1. Godkjenning av innkalling

Møteinnkallelse godkjent.

 1. Godkjenning av sakslista

Saksliste godkjent.

 1. Valg av møteleder

Hans Paulsen valgt til møteleder.

 1. Valg av referent

Jan Holmstrand valgt til referent

 1. Styrets årsberetning finner du her.

Jan Holmstrand leste opp styrets årsberetning. Årsberetningen godkjent med korrigering.

 1. Regnskap finner du her.

Regnskap gjennomgått av Jonny Krokå, regnskapet godkjent og konklusjonen er at foreningen har solid økonomi.

 1. Innkomne forslag
  1. Familiemedlemskap

Styret ønsket diskusjon om utvidelse av medlemsordningen med familiemedlemskap, vi har i dag hovedmedlem og støttemedlem uten at det er satt kriterier for vilkår og rettigheter for støttemedlemmer.
Styret ser et problem at det er en del ”medlemmer” som bare tegner seg som støttemedlem men samtidig har full medlemsrett.
Årsmøtet ber styret legge fram forslag til endring av vedtekter til neste årsmøte.

  1. Personer som skal reise på MMF ting på Stjørdal

Styret ønsket årsmøtet syn på om vi skulle sende delegater til NMF tinget i forbindelse med valg av nytt styre i NMF Snøscootertouring.
Årsmøtet ga klart inntrykk av at de så det som viktig at Hemnes Snøscooterforening sender delegater til tinget og benytter muligheten til å få informasjon og å delta i foreningsarbeidet.
Foreningen har solid økonomi slik at vi behøver ikke å se på kostnadene med å delta.

  1. Forslag om å ta opp problemstillingen om samordning av dispensasjoner for ferdsel over Røssvatnet, ferdsel på Korgenfjellet. I dag må det sendes søknad til begge kommuner for å få disp. for å kjøre til egen hytte.

  Styret vil ta saken opp med disp. nemda.

 1. Valg

Valgkomiteen har levert følgende forslag til nytt styre:

 

Ny leder:  Gaute Andersen               1 år
Nestleder: Børre Sørli                        ikke på valg
Kasserer:  Elin Solli Orrhaug            2år
Sekretær: Jan Arnold Holmstrand    2år
Styremedlem: Ivar Tolkmo                ikke på valg
Styremedlem: Thore Rønning           2år
Varamedlem: Kurt Egil Bjørkmo      2år
Varamedlem: Torbjørn Orrhaug        1år

Revisor: Frank K Olsen                     2år
Revisor: Leif R Grønning                  1år

Valgkomiteen
Ny leder: Vegard Lysøy                    1år
Medlem:  Odd Einar Trettbakk         2år 
Medlem:  Jonny Hansen                    3år

( Jonny Hansen har trukket seg fra styret til fordel for Thore Rønning.)

Valgkomiteen har bestått av følgende:
Roger Skjellhaug         
Vegard Lysøy
Odd Einar Trettbakk

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

 1. Æresmedlemmer

Styret har kommet fram til at 3 av foreningens medlemmer fortjener den honnør å bli utnevt til æresmedlemmer. De tre har gjennom en mannsalder arbeidet i og for snøscooterforeningen og har lagt ned utallige timer med dugnadsinnsats.

Harald Falmår, Kjeld Kjeldsen og Einar Karlsen utnevnes herved til æresmedlemmer i Hemnes Snøscooterforening.

Årsmøtet ber styret om å legge fram forslag til revidering av Hemnes Snøscooterforenings vedtekter til neste årsmøte, både når det gjelder medlemskap, kriterier for æresmedlem og generelle vedtektsendringer.

Årsmøtet slutt.

 

Servering av kaffe og loddsalg

Takk til:
Bjerka Maskin & Scooter                                          Præsteng
Norsk Scania avd. Finneidfjord                                  Engevik Møbler
Esso Hemnesberget                                                   Hydro Texaco Bjerka
Fritidssenteret Mosjøen                                             COOP Byggmix Korgen
Euronics Korgen                                                       Sjurbolet Blomster
Apotek 1 Korgen                                                      Statoil Korgen
Hasvo AS                                                                 Helgeland Småkraft
Statkraft                                                                    Ørjedal Maskin
Rørco                                                                        A. Thoresen Serviceverksted

for flotte gavepremier.
                              

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 28.1 2007 klokken 20.00 hos Thore Rønning

Tilstede:

Thore Rønning, Ivar Tolkmo, Johnny Krokå, Børre Sørli, Jan Holmstrand
Roger Skjellhaug møtte for valgkomiteen.

Saksliste.

 1. Årsmøte saker
 2. Valg
 3. Medlemsturer
 4. Utsendinger til NMF tinget.
 5. Eventuelt

 

Generell drøfting av de saker som skal opp på årsmøtet. Fastsetting av dato og sted.

Roger Skjellhaug møtte for valgkomiteen for gjennomgang av valglister/ medlemslister slik at de kan forberede valget under årsmøtet.

Det er planlagt 2 medlemsturer, en tur med overnatting og en gjentagelse av medlemsturen i fjor til køta i Hemavan. Dato for overnattingstur blir 23. februar til 25. februar og turen er planlagt til Ammarnas.
Turen til Hemavan blir den 17. mars og vi kjører da samme rute og opplegg som sist. Oppmøte Røssvassbukta, over til Hattfjelldalsløypa via Favnvatnet, Jofjellet og til Hemavan. Retur med tur opp på Jofjellet dersom det er vær til det.

Hemnes Snøscooterforening kan stille med 2(3) delegater til NMF tinget. Det tas en runde på årsmøtet om noen kan tenke seg til å delta.

Debatt om dispensasjonssaker og diverse scootersaker.

Ref: Jan

MØTET SLUTT 22:00

 

 

 

Referat fra styremøte 15.11 2006 klokken 19.00 hos Thore Rønning

Tilstede:

Jonny Krokp, Ivar Tolkmo, Thore Rønning, Jan Holmstrand

Sak 1. Orientering om vårt brev til dispensasjonsnemda på bakgrunn "ny praksis"

Thore har snakket med leder i disp. nemda (Tom Tuven) og kommentar fra Tom var at de var under press fra fylkesmannen. Hans Paulsen har i dag som leder i PLU og han skal følge opp saken. Vi vil be om kopi av brev fra fylkesmannen for å se om han har brukt samme argument som i Rana og som han ble nødt til å gå tilbake på grunnet manglende lovhjemmel. Det er viktig å slå fast at det IKKE er gjort noen lovendringer eller forskriftsendringer i forhold til motorferdselloven.

Sak 2. Referat fra NMF konferansen og MO-SA rapporten.

Leder og sekratær orienterte om konferansen og videre saksgang. Direktoratet for Naturforvaltning har I DAG levert sin innstilling til Miljøverndepartementet og de vil videre behandle saken fra til den kommer ut på høring i løpet av 2007. Vi starter arbeidet med å mobilisere med å samle til fellesmøte for alle snøscooterforeningene på Helgeland med fellesmøte på Korgen Vertshus 30.11.2006. Desverre har noen snøscooterklubber lagt ned sin virksomhet men vi skal forsøke å samle noen fra de kommunene også.

Sak 3. Orientering om Sulisprosjektet,

De Tok Et Steg, markeringen av 100 års jubileum for etablering av første fagforening i Norge og hvordan det er tenkt markert i Sulis. Vi er i full gang med planleggingen og legger opp til både plan A og B. Les mer om prosjektet her

 

MØTET SLUTT 21.10

Ref: Jan

 

 

 

Styremøte hos Thore Rønning 16. februar 2006 klokken 20.00

Tilstede: Ivar Tolkmo, Thore Rønning, Børre Sørli, Ottar Bech, Jan Holmstrand

Saksliste:

 1. Feil ved valg årsmøte
 2. Innspill til arealplan
 3. Kontingent
 4. Info om løypemannskap
 5. Fellestur/ Handikaptur

Sak 1.

Det ble gjort en feil under valget på årsmøtet. Børre Sørli var spurt om å være nytt styremedlem, men i henhold til de som var på valg skulle han velges inn som ny nestleder.

Børre ønsket først ikke å sitte som nestleder men etter en del overtalelse sa han seg villig til å sitte fram til neste årsmøte. Sakne løste seg derfor og styret er fulltallig.

Sak 2.

Vi har startet arbeidet med innspill til arealplanen der vi nå skal definere såkalte B-soner i områder hvor det går dispensasjonsløyper i dag og i områder der vi ønsker å fremme forslag om et løypenett. Vi har tegnet inn B-soner i de områder som det i dag foregår motorferdsel, blant annet der det er fri fredsel etter anleggs veier på sommere, og på Røsvatnet/ Tustervatnet. Områder der du så snart isen er gått kan kjøre båt uten begrensninger Målsettingen er å få til korridorer med B-soner som kan gi et sammenhengende og fungerende løypenett. Innspillet vil bli lagt ut på nett så snart det er ferdig. Frist 10. mars 2006.

Sak 3.

Kontigentinnkrevningen skal endres og kasserer får i oppgave å se på nye rutiner for autotrekk/ avtalegiro. Vi skal arbeide mer offensivt for å rekrutere gamle og nye medlemmer.

Det har de siste årene vært medlemmer som har falt ut av systemet, uvisst av hvilken grunn.

Trekkdato skal også flyttes til en tidligere dato, forslag på 15. februar

Sak 4.

Informasjon om løpemannskap, de som har i oppdrag å merke og vedlikeholde fiskeløypene har fått utdelt vester merket med foreningens logo og "Løypemannskap".Det er ønske om en slådd til løypa Leirskadalen - Kjendsvatnet og Thore skal undersøke om vi kan overføre en slådd fra Bjerkadalsløypa. Hvis ikke kjøper Scooterforeninga inn en ny slådd.

Sak 5.

Vi planlegger en ny fellestur samt den årlige handikapturen. Thore tar kontakt med Kjeld og Harald for å høre om de kan organisere handikapturen i år også. Vi skal forsøke å få flere med på den turen.

Fellesturen i år planlegges til Sverige - vi kommer tilbake med mer informasjon så snart diverse avklaringer er på plass. Thore og Ivar har oppgaver med å avklare grensekryssing og guide fra Hattfjelldal.

 

ref: Jan

 

 

 

Styremøte hos Thore Rønning 26. januar 2006 klokken 19.00

Tilstede: Ivar Tolkmo, Thore Rønning, Roy Bygdåsmo, Ottar Bech, Jan Holmstrand

Saksliste:

 1. Forberedelse til årsmøtet 5. februar klokken 18.00 Korgen Vertshus.
 2. Informasjon om isfiskeløypa Bjerka - Gresvassdammen
 3. Merking av løyper - godtgjørelse løypemannskaper
 4. Motorsportsutvalget - virkemåte
 5. Innsamling av premier til loddsalg årsmøtet
 6. Våre innspill til kommunal arealplan

 

Arbeidsoppgaver i forbindelse med årsmøte ble fordelt, alle styremedlemmer tar en tiggerunde på premier. Thore kontakter:

 1. Valgkomite
 2. Korgen Versthus
 3. Kasserer for vekselpenger og loddbøker
 4. Innbydelse lensmann
 5. Innbydelse ordfører

Roy og Thore skriver årsmelding

Jan sender inn annonse og setter opp plakater, informasjon på nettsiden.

Hemnes kommune har godjkent løypetraseen fra Bjerkadalen til Gresvassdammen for 2006.

Thore tar kontakt med løypemanskapet for bekreftelse på at de ulike løypene blir merket og vedlikeholdt i vinter. Isen over Stor Målvatnet er i disse dager sjekket og er mellom 40 - 50 cm. Løypa merkes når forholdene er iorden. Styret ber om at de som har ansvaret for løypene får godtgjørelse for det arbeidet de legger ned.

Motorsportsutvalget i Hemnes Snøscooterforening har hatt svært liten aktivitet de siste årene i regi av snøscooterforeningen og styret har drøftet om at det arbeidet som ligger under motorsport kan skje i regi av Korgen Motorcrossforening. Saken tas opp på årsmøtet.

Hemnes Snøscooterforening inviterte Trond Møllersen fra Hemnes kommnue til et styremøte den 13. mars 2005 og bakgrunn for det var å arbeide ut i fra de erfaringer Hattfjelldal hadde gjort i forberedelse til motorferdselforsøket. Hemnes Snøscooterfroening ønsket at framtidige løypetraseer skulle legges inn i den arealplanen som nå utarbeides i og med at den skal gjelde de neste 4 år. Vi ga innspill i form av inntegning av de løypetraseer som tiligere hadde vært og naturlige traseer for å få et sammenhengende løypenett i Hemnes kommune. Ønske om et sammenhengende løypenett er ut i fra de erfaringer som har vært gjort i Hattfjelldal, det viser at det kanaliserer trafikket til ønsket område, det reduserer den ulovlige trafikken og ikke minst at løypenettet legges i områder som ikke skal skape konflikter i forhold til verneinteresser.

Desverre ser det ikke ut til at vårt inspill er tatt til etterretning da 1. utkast som var til behandling den 25. januar ikke inneholdt vårt forslag til løypetraseer. Vi vil nå gå gjennom arealplanen og fremme nytt innspill i henhold til 2. høringsfrist som går ut i mars

ref: Jan

 

 

Til toppen av siden

Fellesmøte mellom scooterforeningene i Hattfjelldal, Rana og Hemnes.

17. januar   2006 - Hasvo AS

 

Saksliste:

 1. Orientering om prøveprosjektet, Motorsportsforbundet, MOSAM
 2. Felles diskusjon om arbeidet i de ulike scooterforeningene.
 3. Holdningsskapende arbeid i foreningene
 4. E-post adresser til medlemmer for sentral utsendelse av info fra Motorsportforbundet.

Geir Waage fra Motorsportforbundet var tilstede og informerte om det arbeidet som foregår i Motorsportforbundet og om "Kjør Smart fra Start".Geir orienterte om planarbeidet i MOSAM så langt og tidskjema for det videre arbeidet.

Viste en del linker på Motorsportsforbundet sine sider og evalueringsrapporten fra Hattfjelldal kommune. Du finner linker til disse fra våre sider også, se siden siste nytt

Vi hadde uformell diskusjon rundt kaffebordet om hvordan ståa var i de forskjellige foreningene og hvordan scooterbruken og løypene som er i derift i dag fungerer. Enighet om at et ordnet løypenett som er kommet i stand gjennom et godt planarbeidt vil gi det beste resultat for alle parter i kommunene.

En viktig brikke i foreningsarbeidet er å drive holdningsskapende arbeid i tiden fram til motorferdselforsøket er avsluttet slik at det ikke skapes unødige konflikter. Det gjelder scooterens fremtid.

Geir Waage ønsket så mange e-postadresser som mulig fra medlemmer i scooterforeningene, dette for enkelt å nå ut med informasjon og orienteringer fra Motorsportforbundet. Det er noe vi i Hemnes Snøscooterfroening også vil arbeide for. En rask og enkel og ikke minst billig måte å nå ut til alle våre medlemmer.

ref:jan

Til toppen av siden

 

Styremøte 1. desember  2005 - Korgen Vertshus

Tilstede:

Thore Rønning

Johnny Krokå

Ottar Bech

Kurt Egil Bjørkmo - vara for Roy Bygdåsmo

Jonny Hanssen - vara for Ivar Tolkmo

Geir Waage fra Motorsportforbundet var tilstede og informerte om det arbeidet som foregår i Motorsportforbundet

 

Saksliste:

 1. Orientering om prøveprosjektet, Motorsportsforbundet, nye førerkortregler...
 2. Ny løypetrase Korgenfjellet
 3. Fastsettelse av dato for årsmøte
 4. Hemnes Snøscooterforening - vertskap for fellesmøte i scooterklubber på Helgeland.
 5. Eventuelt

1.

Møtet startet med at Geir Waage, leder av touringseksjonen i Motorsportforbundet, orienterte om prøveprosjektet. Konklusjonene i rapporten og hvordan det videre arbeidet er lagt opp. Det er etablert et nytt fora som skal kartlegge de ulike konsekvenser i forhold til motorferdsel og samfunn. MOSA.

Geir gikk igjennom nyttige linker på nett for å hente nyttig informasjon om scootersaker.

Geir orienterte også om kampanjen" Kjør Smart fra Start" et sammarbeidsprosjekt mellom norske og svenske snøscooterforbund som inneholder viktige snøscootervett regler.

Orientering om de nye forskrifter for "Førerkort klasse S".

Endringen er utsatt til 1.7.2006 og vil trolig ikke tre i kraft før til høsten.

Det legges opp til 4 moduler i de nye forskriftene:

Trinn 1: Grunnkurs

Trinn 2: Teori

Trinn 3: Praktisk kjøring

Trinn 4: Langkjøring/ førstehjelp

Målsettingen er at de lokale snøscooterklubbene skal ta seg av modul 2 til 4.

Hver kommune er bedt om å klargjøre et egnet område for bruk til øvelsekjøring og oppkjøring.

2.

Det opprettes ny løypetrase på Korgenfjellet og det blir stilt spørsmål om Hemnes Snøscooterforening har oppgaver i forbindelse med staking/ oppmerking.

Det er fortsatt en del uklarheter i forbindelse med løypa og det skal avklares mer i de nærmeste dagene.

3.

Årsmøtedato fastsettes til 5. februar klokken 18.00 på Korgen Vertshus. Vanlige årsmøtesaker og de som ønsker saker tatt opp bes sende de til styret innen utgangen av januar 2006.

4.

Geir Waage stilte spørsmål om Hemnes Snøscooterforening kunne tenke seg å være vertsskap for et fellesmøte med alle scooterklubbene på Helgeland, (Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Vefsn, Grane). Både for å samordne det arbeidett som skal gjøres fremover, men også for at Snøfor lettere kunne informere om sitt arbeid.

Hemnes Snøscooterforening påtar seg ansvar for et fellesmøte, i første omgang den 17. januar  -dato fastsettes nærmere om den passer for flertallet.

 

 

ref:jan

 

Til toppen av siden

 

Styremøte 13.mars 2005

Møtet ble holdt hos Thore Rønning.
Tilstede.
Thore Rønning.
Ivar Tolkmo.
Johnny Hansen.
Johnny Krokå.
Roy Bygdåsmo.
Jan Arnold Holmstrand.
Gjest Trond Møllersen fra Hemnes kommune. Heretter nevnt som TM.

Thore åpnet møtet med å spørre om hvordan scooterforeningen skal forholde seg til den nye arealplanen som kommer.
Etter dette fortalte Thore om hvordan Hattfjelldal hadde gjennomført sitt arbeid med både planlegging og gjennomføring av deres løypenett, og hvordan deres nære samarbeid både med samer, lokalbefolkning og grunneiere har vært veien til et vellykket løypenett.

TM fortalte at den motorferdselsloven som Hemnes kommune har ikke har fungert bra nok.
Dette med hensyn til både løyper og den ulovlige kjøringen som foregår i kommunen vår.
Det er snakk om en lovendring av motorferdselsloven i år 2007, og hvis så skjer kan Hemnes kommune endre utmarksferdselsloven slik at et løypenett kan lages.

Den arbeidsmodellen som Hattfjelldal har jobbet etter kan bli brukt som en fremtidig modell for scooterforeningens fremtidige arbeid med et løypenett i Hemnes kommune.

TM så positivt til at scooterforeningen kom med et forslag til eventuelle fremtidige løyper i kommunen, slik at Hemnes kommune hadde noe håndfast å gå ut i fra hvis den dagen kommer at et løypenett i kommunes realiseres.
Scooterforeningen har tidligere lagt ned en del jobb med kartlegging av et løypenett, og TM hadde med seg et kart hvor det ble inntegnet løyper etter ønske fra scooterforeningen.
Denne inntegningen av løyper ønsker scooterforeningen skal sammenknyte et fast løypenett fra Røssvatnet via Tustervatnet til Korgen-fjellet slik at eventuelle løyper vil man kunne nå fra alle hyttefeltene i kommunen.

Etter dette forlot TM møtet og styret gikk over til andre saker.

Sak.1.
Det skal avholdes møte i kommunestyresalen onsdag kl 19,00 om fremtidig bruk av Korgen fjellet etter ønske fra Korgen fjellet hytteforening, og saker som blir tatt opp er følgende.
Sommervedlikehold.
Merking av scooter trase.
Parkeringsplasser på fjellet for brukere.
Brøyting av fjellet om våren etter sesongslutt 1 mai for scooterkjøring.
Hva forventes av oss brukere.
Dette møtet dra Johnny Krokå på som representant for scooterforeningen.

Sak.2.
Thore informerte om scootertur til Hattfjelldal den 3 april i forbindelse med scooterrace som skal være i Hattfjelldal.
Her skal det undersøkes om en scooter dispens for turen og en guiding fra løypa i Hattfjelldal.
Jan Arnold undersøker med Hattfjelldal hotell om guiding, og Thore med Hemnes kommune om dispensasjon for turen.

Sak 3.
Johnny Hansen hadde spørsmål fra motorsportsklubben om bevilgningen av midler for innkjøp av en sykkel til banen på rundmoen. Jan Arnold skal informere om hvordan saken står da vi venter på en finansieringsplan fra motorklubben først.

Sak 4.
Styret fattet et vedtak om økonomisk støtte til medlemmer som står for merking av løypenette vi har i dag til kr 1000,00 til pr person pr år som skal dekke utgifter til bensin etc.
Styret velger ut personer hvert år etter behov.
Møtet slutt.
Johnny Krokå. Referent

 

 

 

Til toppen av siden

Styremøte 20.januar 2005

 

 

Referat fra styremøte i Hemnes scooterforening.

 

 

Tilstede: Thore Rønning, Ottar Bech, Ivar Tolkmo, Kjeld Kjeldsen, Jan Holmstrand.

Sak 1. Scootertur til Hattfjelldal i forbindelse med scooterløp. Det er 2 helger som er aktuelle, den ene helgen med scooterdrag og den andre med scootercross. Styret vil legge frem forslaget til drøfting på årsmøtet.

Sak 2. Informasjons møte ved Rana politikammer. Thore er invitert til informasjonsmøte ved Rana politikammer der både politi, Fjelltjenesten og de lokale scooterforeningene vil delta. Det skal bli en mer ensartet tolkning av regler og lover og politiet har antydet at de vil kjøre såkalt null toleranse når det gjelder hjelmbruk og skiltmontering. Det vil bli referert fra dette møtet under årsmøtet.

Sak 3. Fellesmøte med Hattfjelldal, Grane og Hemnes kommune samt scooterforeningene i disse kommunene. Hemnes snøscooterforening har tatt initiativ til et fellesmøte mellom kommunene og scooterforeningene for å få informasjon om hvordan Hattfjelldal har arbeidet og om hvordan Grane kommune arbeider for å forberede et løypenett som kan godkjennes når prøveperioden er over. Geir Waage fra NMF vil også delta på møtet.

Sak 4.Avklaring av oppgaver til Motorsportsutvalget i forhold til drift av motorbanen på Rundmoen. Skal det nåværende Motorsportsutvalget bestå i nåværende form eller skal det arbeides for et sammarbeid med Rundmoen Motorsport. Saken vil bli lagt fram på årsmøtet for debatt. Det ble i samme debatt drøftet mulighetene for scooterdrag i Hemnes kommune, er det interesse blandt foreningens meninger og lar et slikt arrangement gjennomføre?

Sak 5. Endring av trekkdato for medlemmstrekk. Forslag om å endre dato for autotrekk fra 1. april til en tidligere dato på grunn av problemer med trekk på denne dato. Styret går inn for endring av dato.

Sak 6. Fastsettelse av årsmøtedato og saksliste. Bekreftelse av arbeidsoppgaver.

Møtet slutt 21.15

 

Til toppen av siden

Styremøte 7.12.2004.

Referat fra styremøte i Hemnes scooterforening

Tilstede: Thore Rønning, Ottar Bech, Ivar Tolkmo, Kjeld Kjeldsen, Jan Holmstrand.


1. Orienteringssaker
2. Opplegg for det videre arbeidet med løyper etter endt prøveperiode.
3. Samarbeid med Hattfjelldal, Grane.
4. Statistikk for 2003/2004.
5. Motorcrossbanen
6. Medlemsverving
7. Årsmøte
8. Valg
9. Tur til Hattfjelldal
10. Neste styremøte.

 

1. Thore orienterte om at arbeidet for videreføring av løypa fra Bleikingan-Kjendsvatnet er tatt opp med Hemnes kommune. Løypa var falt ut av godkjenningen i forhold til fylket.
2. Debatt om det videre arbeidet når prøveperioden går ut. Det vil være aktuelt å bruke det opprinnelige løypenettet som grunnlag i det videre arbeidet. Det vil være viktig å finne ut av prosessen for det videre arbeidet i forhold til planarbeid, høringsfrister, kommunal saksgang osv.
3. Undersøke muligheten for et samarbeidsmøte mellom Hattfjelldal og Grane for å få høre hvordan de har arbeidet og arbeider. Hattfjelldal har vært igjennom prosessen og Grane er i gang.
Thore samordner med Hattfjelldal/Grane
Jan tar kontakt med Geir Waage og Hans Paulsen
4. Det finnes ikke noen korrekt statistikk over mengde ulovlig kjøring for Hemnes eller Rana. Det har i 2003/2004 vært større andel av anmeldelser av ulovlig kjøring og største årsak til dette er at Fjelltjenesten har hatt betydelig økt ferdsel i fjellet på grunn av Jervtelling/overvåkning.
5. Samarbeid/ støtte til Motorcrossbanen. Støtte til innkjøp av scooter for utleie på banen. Styret er enige om at det bør komme en søknad om støtte til et eventuelt innkjøp av scooter og at søknaden behandles på årsmøtet.
6. Medlemsverving. Hvilke tiltak kan settes i gang for å motvirke nedgangen i medlemsantallet. Hvilke argumenter kan vi bruke for å gjøre medlemskap attraktivt.
7. Årsmøte er fastsatt til 3. februar 2005 klokken 19.00
8. Orientering til valgkomiteen:
De som er på valg i år er:
Ottar Bech
Kjeld Kjeldsen
Aksel Lysøy
9. Tur til Hattfjelldal. Thore sjekker dato og planlegger arbeidet med søknad om tur.
10. Nytt styremøte fastsatt til torsdag 20.januar 2005 klokken 20.00.

   

Til toppen av siden

Styremøte 16.03.2004. Tilstede:Thore Rønning, Ivar Tolkmo, Kjeld Kjeldsen, Jan Holmstrand

Sakliste:

 1. Felles mål for arbeidet i Hemnes Snøscooterforening
 2. Søknad fra Steikvasselv hytteforening
 3. Foreningstur
 4. Oppstart av planarbeid for ønsket løypenett i Hemnes kommune.
 5. Økt samarbeid med scooterforeninger i nabokommuner.
 6. Eventuelt

Referat fra møtet:

Thore Rønning ønsket alle i det nye styret velkommen og inviterte til diskusjon om det som skal være foreningens hovedmål i tiden fremover. Hvilke saker skal foreningen sette fokus på og hva kan vi gjøre for å fremme scooteren's sak.

 1. Styret er enige om at hovedmålsetting bør være å starte arbeidet med å utarbeide plan for et ønsket løypenett. Vi ønsker også å gjenoppta samarbeidet med scooterforeninger i nabokommuner, ikke minst Hattfjelldal som er en foregangskommune i arbeidet med å tilrettelegge og å bringe scooterkjøringen inn i ordnede former.
 2. Styret har fått i fullmakt fra årsmøte å bestemme størrelse og kriterier for utbetaling av søknad fra Steikvasselv hytteforening som ønsker å sette opp en grillkåte ved enden av fiskeløpa på Røsvatnet. Styret stiller seg positiv til byggeprosjektet men er kritiske til kostnadsoverslaget med totalkostnad på 120 000.- kr.

  Styret vedtar at Steikvasselv hytteforening innvilges et tilskudd på kr 15 000.- kr som utbetales når bygget er oppført.

Styret stiller følgende vilkår for utbetaling av tilskuddet:

  1. Grillkåten skal være åpen for allmennheten
  2. Hemnes Snøscooterforening gis anledning til å markedsføre grillkøta som et turmål for scooterforeningens medlemmer.
 1. Foreningstur var tema også i fjor men det viste seg at sesongen ble veldig kort. I år vil Hemnes scooterforening undersøke muligheten for at foreningsturen kan legges til Scooterdrag stevnet i Hattfjelldal. Thore vil ta kontakt med både Hattfjelldal og Hemnes kommune for å se om dette er mulig. Nærmere info kommer snart.
 2. Som i saken med felles mål for scooterforeningen vil Hemnes Scooterforeningen starte arbeidet med å utarbeide plan for ønsket løypenett i Hemnes kommune. Som utgangspunkt vil foreningen bruke de opprinnelige løyper som i sin tid var lagt inn i kommunens reguleringsplan. Hemnes kommune var en av de første kommunene i Norge som la til rette og organiserte et løypenett inn i kommunens reguleringsplaner.
 3. Styret ser også en eventuell tur til Hattfjelldal som et godt utgangspunkt for å øke samarbeidet mellom scooterforeningene i begge kommuner. Det bør også legges opp til et samarbeid når plan for løypenett skal legges slik at en ser på mulighetene for å samordne løypetraseer gjennom flere kommuner.
 4. Kjeld Kjeldsen ønsket styrevedtak på utbetaling av tilskudd til Frivillighetssentralen - kr. 400.- som gir scooterforeningen adgang til gratis annonsering i Frivillighetssentralen's månedlige blad.
 5. Handicap tur til Målvatnet - et tiltak som har vært gjennomført i en årrekke og primus motor for prosjektet er Kjeld Kjeldsen og Harald Falmår. Årets tur blir lørdag 17. april med oppmøte ved brua i Bjerkadalen kl.10.00. Jan Holmstrand har ansvaret for å skrive innbydelse til de kommunale instanser som er aktuelle.
 6.  

 

Til toppen av siden

Styremøte 14.10.2003. Tilstede:Hans Paulsen, Aksel Lysøy, Kjeld Kjeldsen,Roy Bygdåsmo, Jan Holmstrand

Sakliste:

 1. Orienteringssaker
 2. a) Informasjon fra Snøfor

  b) Frivillighetsentralen

 3. Invitasjon til motorsportkonferansen 8. - 9. november 2003 på Gardemoen.
 4. Høringsuttalelse dispensasjonspraksis for dispensasjonsnemda i Hemnes
 5. Deltagelse i opprettelse av scooter/ motorcrossbane (Rundselmoen)
 6. Eventuelt

Referat fra møtet:

 

Til toppen av siden

Årsmøtet ble holdt på Korgen Gjestegård den 06.02.2003 og det var 32 medlemmer tilstede.

Saksliste:

 1. Åpning av leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av sakslista
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av sekretær
 6. Årsberetning
 7. Regnskap
 8. Innkomne forslag
 9. Valg
 10. Eventuellt

Lensmann Einar Nilsen er invitert til orientering om det nye regelverket som gjelder fra 1. juli 2002 og han vil svare på spørsmål.

Til toppen av siden

>>ÅRSMELDING
FOR HEMNES SNØSCOOTERFORENING
For perioden 31.januar 2002- 06.02 2003.


I denne perioden har foreningen hatt følgende tillitsvalgte:

STYRET: Leder Hans Paulsen
Nestleder Roy Bygdåsmo
Kasserer Kjeld Kjeldsen
Sekretær Aksel Lysøy
Styremedlemmer Svein Nilsen
Ottar Bech

Varamedlemmer Kurt Egil Bjørkmo
Torbjørn Bakken
Erlend Jørgensen

Revisorer: Alf Tverrbekkmo og Gyrid Grønnbech

Sportsutvalg: Ben Hugo Tustervatn, Torbjørn Bakken og Johnny Aas

Valgkomite: Roar Rabliås, Magne Jakobsen og Irene Karlsen.

Kontigentinnkrevere; Holger Nilsen (Hemnesberget), Gunn Brit Hansen (Finneidfjord) Harald Falmår, Per Arne Ånonli og Odd Arne Stien (Bjerka), Jonny Krokmo, Svein Arne Trettbakk, Johnny Brendmo, og Trine Lise Skreslett, Stig Bjerknesli (Korgen), og Torbjørn Bakken, Kjell Erik Tommassen og Roy Holmen (Bleikvasslia).

VIRKSOMHETEN.

I perioden har styret hatt 3 møter og i alt behandlet i alt 10 saker.
Årets tur for funksjonshemmende ble avviklet i april. Turen gikk til Målvatnet med 9
deltakere, og de var meget godt fornøyd med måten turen ble gjennomført på. Kjeld Kjeldsen sammen med flere organisert merkingen av fiskeløypene.

Hans Paulsen representerte Hemnes Snøscooterforening ved Motorsportkonferansen 2002 i Drammen 9-10. November.
Arbeidet for snøscootersaken har tatt seg opp etter en kom under vingene til NMF. SNØFOR har deltatt på høringer/møter som var arrangert av Energi og Miljøkomiteen. SNØFOR demonstrerte foran Stortinget, da friluftsmeldingen ble lagt frem. En fikk mange sentrale politiker i tale, men hva hjelper det når de ved avstemming stemmer nei. Miljødepartementet slår fast i brev at det ikke blir noen endringer i verken motorferdselloven eller den nasjonale forskriften før etter 2004. Veidirektoratet kom med innskjerping av kravene i forbindelse med bruk av snøscooter på offentlig vei, fartsgrenser ved kjøring i terrenget og krav til bruk av hjelm.
Styret har engasjert seg i arbeidet med legge til rette for bedre tilbud til ungdom som driver med motorsport/snøscootercross i Hemnes Kommune sammen med Sosialkontoret og Korgen MC- klubb. Området som det er søkt om å få disponere, er grustaket ved Rundmoen.
Ut på høsten ble det gjennomført etterlengtet forbedring av scooterløypa i ”Pallan” ovenfor Lille Målvatnet. Resultatet ble meget bra.

På snøscooterens dag hadde Hemnes Snøscooterforening stand ved Bjerka Maskin og Scooter. Vi var også behjelpelig å arrangere et fagmøte sammen med Fritidssentret på Bjerka.

Hemnes snøscooterforening har ved årsskiftet 297 medlemmer. Derav 226 full betalende, 60 støttemedlemmer og 11 æresmedlemmer.

Styret ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet i året som kommer.


Korgen 30.01.2003


For styret

Hans Paulsen Aksel Lysøy
Leder Sekretær

 

Til toppen av siden

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør:Gaute Andersen
Siden oppdatert : 26.03.2017