Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Polaris XC 2004
www.hemnes-scooter.no/årsmøtereferat

Referat årsmøte 2006


                                                                                                                                
ÅRSMØTE I
HEMNES SNØSCOOTERFORENING
Søndag 5. februar 2006.

 

 

Saksliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av sekretær
 6. Styrets årsberetning finner du her.
 7. Regnskap 2005 finner du her.
 8. Valg
 9. Innkomne forslag

 

 1. Thore Rønning åpnet møte og ønsket velkommen.
 2. Tilbakemelding fra flere som savnet annonse i Rana Blad
 3. Saksliste godkjent
 4. Hans Paulsen valgt til møteleder
 5. Jan Holmstrand valgt til sekretær
 6. Jan Holmstrand leste opp styrets årsberetning og årsberetning godkjent
 7. Johnny Krokå refererte regnskapet og regnskapet godkjent
 8. Valg

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt:

Leder Thore Rønning gjenvalgt for 1 år

Nestleder Roy Bygdåsmo ikke på valg

Kasserer Johnny Krokå ikke på valg

Sekretæt Jan Holmstrand ikke på valg

Styremedlem Ivar Tolkmo gjenvalgt for 2 år

Styremedlem Børre Sørli valgt for 2 år

Varamedlem Jonny Hanssen gjenvalgt for 1 år

Varamedlem Kurt Egil Bjørkmo gjenvalgt for 1 år

Varamedlem Torbjørn Orrhaug gjenvalgt for 1 år

Revisor Frank Olsen valgt for 1 år

Revisor Leif Ragnar Grønning valgt for 1 år

Valgkomite

leder Roger Skjellhaug valgt for 1 år

Vegard Lysøy valgt for 2 år

Odd Einar Trettbakk valgt for 3 år

Årsmøte innstiller på at Motorsportsutvalget legges ned da utvalgets arbeidsområde ivaretas av Korgen Motorsportsklubb.

 1. Ordfører Kjell Idar orienterte om arbeidet med arealplanen for Hemnes kommune.

Arealplanen for kommunen rulleres hvert 4. år og arbeidet med planen nå er forsiket. Alle kommuner er pålagt å ha en arealplan og planen skal si noe om hvordan kommunens areal skal disponeres. Planen har nå vært oppe til 1. gangs behandling i formannskapet og er nå ute til høring med frist til innspill 10. mars 2006.

Kjell Idar orienterte om at de innspill Hemnes Snøscooterforening har gitt ikke kunne legges direkte inn i arealplanen som følge av at det ikke finnes lovhjemmel for å etablere vårt forslag til løypenett. Det som bør gjøres er å definere soner som vil være aktuelle for å etablere løypenettet. Styringsgruppen for arealplanen er formannskapet. En av de utfordringene i arbeidet med MOSA er at mange av de representanter som sitter i utvalget er lokalisert i Oslo området.

MOSA vil gi sitt innspill til departementet som så sender saken videre til politisk behandling i stortinget. Det vil være viktig å arbeide mot de politiske partier før saken skal behandles.

Det nevnes at gjennomsnittsalderen på brukerene av løypene i Hattfjelldal er 42 år og at det i hovedsak er familiefolk som benytter løypene.

Formannskapet var ikke fornøyd med utkastet til arealplan som ble lagt frem, men av tidshensyn besluttet de å sende saken ut på høring i stede for å sende den tilbake til saksbehandlerne.

Kjell Idar viser til at vi har god plass i Hemnes kommune og at det bør være plass til alle brukere av natur og friområder.

Det er kommet verneforslag på store områder og Scooterforeninga bør følge med slik at det ikke båndlegges store områder som vanskeliggjør et løypenett.

Det ble anledning til å stile spørsmål til ordføreren og:

Terje Israelsen: Kan det ikke tegnes inn løypetraseer i arealplanen?

Kjell Idar: Nei, områder kan defineres som mulige traseer hvis det blir en endring i motorferdselloven.

Stig Bjerknesli: I forhold til dispensasjonspraksis, det er slik at selv de som er varig ufør må ha ny legeattest hvert 3. år i forbindelse med søknad om scooterdisp. Er det en kommunal regel eller er det bestemt av andre?

Kjell Idar: Må få undersøke det nærmere.

Hans Paulsen: Kan kart over ønsket løypetraseer legges inn som et vedlegg til arealplanen med henvisning til at dette blir traseer hvis motorferdselloven endres?

Kjell Idar: A-B-C soner bør defineres, men arealplanen må nok rulleres hvis det kommer en endring i motorferdselloven. Det vil være viktig å få tegnet inn vanlige dispensasjonstraseer som benyttes i dag.

Thore Rønnning: Hattfjelldal kommune har 70 % av arealet som A sone, det vil si forbud mot motorferdsel, og areal for løypenettet er 2,5 % , da er traseen beregnet ut i fra en bredde på 200 meter.

Hans Paulsen: Vil formannskapet ta tak i arealplanen dersom det komer en lovendring eller vil det bli ved neste rullering?

Kjell Idar: Mener ja, formannskapet vil nok ta tak i planen dersom behovet er til stede. Formannskapet er positive til det forslaget vi har lagt fram og det er enighet om at et løypenett vil bedre forholdene rundt motorferdsel.

Hans Paulsen: Påpeker at på tross av alt arbeidet som er lagt ned har et ikke skjedd noen positiv endring siden loven om motorferdsel ble strammet inn i 1987. Det har vært mange år med arbeid som ikke har gitt resultat.

Kjell Idar: Snøscooterforeningen må være aktiv i de folkemøter som kommer i forbindelse med arealplanen og også i forhold til verneforslag. Oppfordrer til å bruke resultatene fra forsøket i Hattfjelldal aktiv da de er meget positive, både fra lensmann og prest.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Servering med loddsalg avsluttet møte.

Takk til:

Statoil, Sjurbolet Blomster, Engevik Møbler, Ørjedal Maskin, Coop Korgen, Sparebanken Rana,

for gavepremier.

 

For mer informasjon se: www.hemnes-scooter.no

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Thore Rønning
Siden oppdatert : 06.02.2006