Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Polaris XC 2004
www.hemnes-scooter.no/årsmelding 2004

 

Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 3. februar 2005.

Saksliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av sekretær
  6. Styrets årsberetning
  7. Regnskap 2004
  8. Valg
  9. Innkomne forslag
   1. Thore Rønning åpnet med å ønske alle velkommen og 23 stykker var møtt opp til årets årsmøte på Korgen Vertshus.
   2. Innkalling godkjent
   3. Saksliste godkjent
   4. Thore Rønning valgt til møteleder
   5. Jan Holmstrand valgt som sekretær
   6. Jan Holmstrandrefererte årsmelding for 2004.

 

ÅRSMELDING
FOR HEMNES SNØSCOOTERFORENING
For perioden 06.02. 2004- 03.02. 2005.


I denne perioden har foreningen hatt følgende tillitsvalgte:

STYRET: Leder Thore Rønning
Nestleder Roy Bygdåsmo
Kasserer Kjeld Kjeldsen
Sekretær Aksel Lysøy
Styremedlemmer Ivar Tolkmo
Ottar Bech

Varamedlemmer Jan Holmstrand
Torbjørn Bakken
Kurt Egil Bjørkmo

Revisorer: Alf Tverrbekkmo og Gyrid Grønbæk

Motorsportsutvalg: Ben Hugo Tustervatn, Torbjørn Bakken og Johnny Aas

Valgkomite: Roger Skjellhaug, Roar Rabliås og Svein Arne Trettbakk.

Kontigentinnkrevere; Holger Nilsen (Hemnesberget), Gunn Brit Hansen (Finneidfjord) Harald Falmår, Einar Karlsen (Bjerka), Bård Jøran Fjelldal, Gunnleik Nyheim, Gaute Andersen (Korgen), og Kjell Erik Tommassen, Tormod Berg (Bleikvasslia).

VIRKSOMHETEN.

I perioden har styret hatt 3 møter og i alt behandlet i alt 7 saker.

Etter mye om og men og med mange telefoner og søknader fikk Hemnes
Snøscooterforening tillatelse til å arrangere en fellestur til Hattfjelldal 3. april 2004,
der det ble avholdt NM i scooterdrag.
Det ble en vellykket tur med ca 70 scootere som deltok.

Det ble også vervet en del nye medlemmer på turen.

Scooterforeningen takker Hemnes Kommune som ordnet med dispensasjon og Hattfjelldal hotell som guidet scooterkonvoien. Det er i planene å få til en tur i år også.

Steikvasselv Hytteforening har med hjelp av tilskudd fra Hemnes Snøscooterforening satt opp ei grillkøte under Hjartfjelltinden på Røsvatnet. Køta er åpen for alle og vil være en naturlig rasteplass ved isfiske på Røsvatnet.


I regi av Hemnes Scooterforening ble det avholt et fellesmøte i Hattfjelldal den 27. januar der resultat og gjennomføring av prøveprosjektet i Hattfjelldal ble drøftet. Bakgrunn for møtet var at Hemnes Snøscooterforening i løpet av 2005 skal starte arbeidet med å få utbygget et løypenett i Hemnes kommune.


Årets tur til Målvatnet for funksjonshemmende ble dessverre avlyst i år på grunn av
dårlig vær og føre.

Kjeld Kjeldsen, Hugo Tverrå, Jonny Hansen, Einar Karlsen og Harald Falmår
organiserer merkingen av fiskeløypene. Stor takk til dem.

I år var det ingen som representerte Hemnes Snøscooterforening ved Motorsportkonferansen 2004.

Snøscooterens dag ble markert 13.november. Hemnes snøscooterforening holdt stand på Bjerka Maskin & Scooter med kaffesalg og salg av medlemskap.

Hemnes snøscooterforening har ved årsskiftet 235 medlemmer. Derav 190 full betalende, 36 støttemedlemmer og 9 æresmedlemmer. Det er en nedgang fra året før på 24 medlemmer.

Styret ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet i året som kommer.

7. Regnskap 2003

Kjeld Kjeldsen redegjorde for regnskapet for 2004.

Merknad: Bidrag fra Hemnes kommune for merking av løyper ikke kommet inn i 2004, kommer på 2005.

Bilag for loddsalg under årsmøtet mangler. Ifølge referat 2004 loddsalg 2500.- kr.

Scooterforeningen har god økonomi og har hatt et stabilt overskudd de siste årene.

Foreningen har ca. 30 000.- kr i kontingentinntekter
Vi får et tilskudd på 10 500.- fra Hemnes kommune for oppmerking av løyper.
Disse postene er hovedinntektene

Utgifter

De største faste utgiftspostene er kontingent til NMF( Norsk Motorsport Forbund) -5400.- kr.
Preparering av løyper -2 000.- kr
I år ble det gitt kr. 18 000.- i tilskudd til Grillkøta på Røsvatnet.
Kostnader årsmøte -4 291.- kr

Driftsresultat for 2004 ble et underskudd på- 8.503.- kr. Her er detaljene i regnskapene

8. Valg for 2005

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i Hemnes Snøscooterforening.

Styret:

Leder Thore Rønning 1 år Gjenvalgt
Nestleder Roy Bygdåsmo Ikke på valg
Sekretær Jan Holmstrand Valgt
Kasserer Jonny Krokå Valgt
Styremedlem Ivar Tolkmo Ikke på valg
Styremedlem Ottar Beck Gjenvalgt


Varemedlemmer til styre:

1. Jonny hansen Valgt 1 år
2. Torbjørn Orrhaug gjenvalgt 1 år
3. Kurt Egil Bjørkmo gjenvalgt 1 år

Revisorer:

1. Alf Tverbekkmo gjenvalgt 1 år
2. Gyrid Grønbæk gjenvalgt 1 år

Valgkomite:

1. Svein Arne Trettbakk leder
2. Roger Skjellhaug 2 år
3. Vegard Lysøy 3 år


Kontingentinnkrevere:

Hemnesberget:
Finneidfjord: Scania
Bjerka: Harald Falmår, Remy Arntsen
Korgen: Svein Arne Trettbakk, Bård Jøran Fjelldal
Bleivassli: Kjell Erik Thommasen, Roar Rabliås

Motorsportutvalget:

Ben Hugo Tustervatn 1 år
Jonny Aas 1 år
Torbjørn Bakken 1 år

Årets valgkomite har bestått av leder Roar Rabliås, Svein Arne Trettbakk og Roger Skjellhaug

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

9. Innkomne saker:

Sak 1. Kjeld orienterte om at Hemnes Snøscooterforening skal ta vedlikehold av 2 bruer over Kvitåga. Bruene er i utgangspunktet bygget i regi av Turistforeningen men brukes av og til av scootere når forholdene tilsier det.

Årsmøtet godkjenner kostnader som ifølge kostnadsoverslag lyder på 3.000.- kr.

Sak 2. Søknad fra Hemnes Motorsportforbund om tilskudd til innkjøp av 6-hjuling for bruk på crossbanen på Rundmoen.

Hemnes Motorsportforbund skal gå til innkjøp av 6-hjuling for bruk på banen og har bedt om tilskudd til dette. Styret og årsmøtet ber om finansieringsplan for hvordan kjøpet skal finansieres og har fått fullmakt fra årsmøtet å bevilge inntil 25.000.- kr. Det sendes brev til foreningen om dette vedtaket.

Debatt på årsmøtet.

Forslag om at årsmelding med regnskap og innbetalingsgiro sendes ut til medlemmer med innkalling til årsmøtet. Styret tar dette til etterretning og vurdering.

Roy Bygdåsmo ber årsmøtet vurdere en annen og bedre måte for å kreve inn kontigenten på som et supplement til dagens løsning.

Thore Rønning: Styret tar på seg anvaret for å finne nye og bedre løsninger for kontingentinnkrevningen.

Det er ønske om bedre informasjon til medlemmer av foreningen, og styret tar dette til etteretning.

Harald Falmår stilte spørsmål om hvordan foreningen forholder seg til forholdet med merking av løyper på islagte vatn med årets manglende is.

Løypene merkes ikke før de er sikre og Thore skal ta kontakt med Hemnes kommune for å søke om endring av løypetrase der isforholdene er usikre.

Orienteringssaker:

Lensmann Einar Nilsen orienterte om ensartet praksis i håndheving av regelverk og lover. Dette på bakgrunn av fellesmøte med de som har begrenset politimyndighet, scooterforeningene og politiet.

Fra i år er det skjerpet krav i forhold til hjelm og skilt og kjøring på vei. Hjelm skal for voksne være godkjent hjelm mens det for barn kan brukes CE godkjent alpinhjelm.

Skilt skal være forsvarlig festet. Einar ber også medlemmene sørge for at scooter er forsvarlig sikret under transport på tilhenger, dette vil det bli satt fokus på.

Det er fra i år skjerpede regler for kjøring på vei, de tidligere dispensasjoner er opphevet. Det er kun kryssing og ved plasser der kryssingen innebærer at man må følge veien et stykke at kjøring på vei er tillatt.

Kjøring fra parkeringsplass i Bjerkadalen til fiskeløypa er selvfølgelig lovlig.

Husk maks hastighet 30 km i timen.

Det vil fra i år bli startet et tettere samarbeid mellom politi og scooterforeningene. Det har vært avholdt et fellesmøte nå i januar og det vil bli holdt at evalueringsmøte på slutten av sesongen.

Hans Paulsen orienterte om fellesmøte i Hattfjelldal

Prøveordningen går ut 1. mai 2005.

Det er 2 lover som må endres før et løypenett kan bygges ut i kommunene - Motorferdselloven og Plan og bygningsloven. Disse lovendringene kan tidligst komme i løpet av våren 2007 - 2008.

Kommunene må bestemme seg for å endre arealplanen, dette er vedtatt i Hemnes kommune. De ulike områdene må klassifiseres i forhold til verneregler, dette er også gjort - streng holdning til ferdsel over 700 meters høyde. Miljøutvalget skal gradere områdene.

Det vil avholdes folkemøte på tettstedene i kommuen der innspill far alle parter skal vurderes. Det nedsettes en arbeidsgruppe med stor bredde, reindrift, turistforening, miljø osv.

Arbeidsgruppen fremmer forslag til plan som da skal ut på høring i 2 omganger - tar ca. 1 til 2 år.

Det søkes om videreføring av løypenett pr. i dag frem til nytt vedtak om motorferdsel er fattet.

Stig Bjerknesli orienterte om Grillkøta.

Stig takket scooterfroeninga for støtte til prosjektet som hadde en kostnadsramme på totalt 37 000.- kr. Køta står på tinglyst tomt og er åpen for alle. Fint samlingspunkt både sommer og vinter og for jakt og fiske.

Årsmøtet hevet.

Det ble etter debatten servert karbonade og bløtkake og årets loddsalg innbrakte 2500.- kr. Takk til alle som har gitt gavepremier til årets årsmøte.

Rørco AS - Eitran Handel - Helgeland Sparebank - Ørjedal Maskin - Coop Korgen - Apotek 1 - Sjurbolet Blomster - Hårsveisen - Sparebanken Rana - Nye Elektrisk Utstyr - Hasvo AS - Coop Bjerka - Hydro Texaco - Startkraft

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Hans Paulsen
Siden oppdatert : 31.01.2006