Hemnes Snøscooterforening.

www.hemnes-scooter.no

Polaris XC 2004
www.hemnes-scooter.no/årsmelding 2003

Årsmøte i Hemnes Snøscooterforening 5. februar 2004.

 

Saksliste:

  1. Åpning ved leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av sekretær
  6. Styrets årsberetning
  7. Regnskap 2003
  8. Valg
  9. Innkomne forslag

   

  1. Hans Paulsen åpnet med å ønske alle velkommen og ca. 20 stykker var møtt opp til årets årsmøte på Korgen Vertshus.
  2. Innkalling godkjent
  3. Saksliste godkjent
  4. Hans Paulsen valgt til møteleder
  5. Jan Holmstrand valgt som sekretær
  6. Hans Paulsen refererte årsmelding for 2003.

Årsmelding for Hemnes Snøscooterforening perioden 06.02.03 - 05.02.04

Virksomheten

I perioden har styret hatt 2 møter og i alt behandlet 7 saker. Årets tur for funksjonshemmede ble avviklet i april. Turen gikk til Målvatnet med 8 deltakere, og de var meget fornøyd med måten turen ble gjennomført på. Kjeld Kjeldsen sammen med flere har hatt ansvaret for merking/ staking av fiskeløypene.

I år var det ingen som representerte Hemnes Snøscooterforening ved Motorsportkonferansen 2003 på Gardemoen 8. og 9. november.

Arbeidet med snøscootersaken har på sentralt hold tatt seg opp etter en kom under vingene til NMF. Miljødepartementet slår fast i brev at det ikke blir noen endringer i hverken motorferdselloven eller den nasjonale forskriften før etter 2004. Prøveordningen i de 8 prøvekommunene er forlenger ut 2004. Den skal så evalueres og en kan ikke forvente noen endringer før tidligst 2005.

Fylkesmannes miljøvernavdeling i Nordland har gjennomført møte med Hemnes kommune i forbindelse med dispensasjonspraksisen. Det vil bli en mer restriktiv praksis i forbindelse med tillatelser for funksjonshemmede. Det er også innført krav om skriflig tillatelse fra grunneier før behandling av dipspensasjonssøknaden.

Styret har engasjert seg i arbeidet med å legge tilrette for et bedre tilbud til ungdommen som driver med motorsport/ snøscootercross i Hemnes kommune. Dette er er samarbeid med Hemnes kommune(sosialkontoret) og Korgen MC-klubb.

Området som skal brukes til dette formålet er grustaket i Rundmoen, Rundmoen ligger ca. 5 km opp mot Bleikvasslia. Det er tegnet avtale med grunneier og reguleringsplan for området er godkjent.

Når det gjelder løypene er det også i år gjort forbedringer på løypa i "Pallan" overfor Lille Målvatnet, dette for å øke sikkerheten.

Det er også bygget et utedo ved fiskeløypa ved Målvassmoen.

Hemnes Snøscooterforening hadde stand ved Bjerka Maskin & Scooter på scooterens dag også i år.

Hemnes Snøscooterforening hadde ved årsskiftet 259 medlemmer. Derav 204 fullt betalende, 45 støttemedlemmer og 10 æresmedlemmer.

Styret ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet i året som kommer.

 

For styret

Hans Paulsen

 

  7. Regnskap 2003

  Kjeld Kjeldsen redegjorde for regnskapet for 2003.

  Scooterforeningen har god økonomi og har hatt et stabilt overskudd de siste årene. Økonomien har bedret seg siden vi gikk ut av Snøfor, dette på grunn av betydelig mindre kontingent(14.000.- kr. mindre)

  Foreningen har ca. 30 000.- kr i kontingentinntekter
  Vi får et tilskudd på 10 500.- fra Hemnes kommune for oppmerking av løyper.
  Disse postene er hovedinntektene

  Utgifter

  De største utgiftspostene er kontingent til NMF( Norsk Motorsport Forbund) -4 800.- kr.
  Preparering av løyper -2 800.- kr
  I år ble det brukt -7 000.- bygging av utedo ved Målvassmoen
  Kostnader årsmøte -1 700.- kr

  Driftsresultat for 2003 er på 20 441.- kr. Her er detaljene i regnskapene

  8. Valg for 2004-02-06

  Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i Hemnes Snøscooterforening.

  Styret:

  Leder Thore Rønning ny 1 år
  Nestleder Roy Bygdåsmo gjenvalg 2 år
  Sekretær Aksel Lysøy Ikke på valg
  Kasserer Kjeld Kjeldsen Ikke på valg
  Styremedlem Ivar Tolkmo ny 2 år
  Styremedlem Ottar Beck Ikke på valg


  Varemedlemmer til styre:

  1. Jan Holmstrand gjenvalgt 1 år
  2. Torbjørn Bakken gjenvalgt 1 år
  3. Kurt Egil Bjørkmo gjenvalgt 1 år

  Revisorer:

  1. Alf Tverbekkmo gjenvalgt 1 år
  2. Gyrid Grønbæk gjenvalgt 1 år

  Valgkomite:

  1. Roar Rabliås leder 1 år
  2. Svein Arne Trettbakk 2 år
  3. Roger Skjellhaug 3 år


  Kontingentinnkrevere:

  Hemnesberget: Jan Åge Thoresen ny
  Finneidfjord: Gunn Britt Hansen
  Bjerka: Harald Falmår, Knut Lund ny
  Korgen: Svein Arne Trettbakk ny, Gaute Andersen
  Bleivassli: Kjell Erik Thommasen, Roar Rabliås ny

  Motorsportutvalget:

  Ben Hugo Tustervatn 1 år
  Jonny Aas 1 år
  Torbjørn Bakken 1 år

  Årets valgkomite har bestått av leder Irene Karlsen, Roar Rabliås, Svein Arne Trettbakk

  Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

  9. Innkomne saker:

  Sak 1. Søknad fra Steikvasselv hytteforening om tilskudd til bygging av grillkøte.

  Stig Bjerknesli orienterte om planer og saksgangen gjennom de siste 3 årene. Det har vært en lang prosess og søknad om byggetillatelse har vært inne til Fylket, Statskog, Samene og Hemnes kommune.
  Festekontrakt er nå endelig i orden og hytteforeningen står nå foran selve byggingen og søker i den forbindelse om økonomisk bistand.
  Det er ikke søkt om noen konkret sum.

  Styret ber om signaler fra årsmøtet om størrelse på beløp. Det nye styret fatter vedtak på beløp og event vilkår.
  Forslag på beløp er 15 000.- og at det eventuelt kan søkes på nytt senere.

   

  Sak 2. Gaute Andersen har i brev til styret bedt om en debatt vedr. ny praksis med dispensasjoner og ny felles legeerklæring.

  Det er kommet en ny felles legeerklæring fra fylkeslegen som skal brukes av alle leger.

  Tom Tuven – leder i dispensasjonsnemda orienterte om hvordan nemda bruker og mener om de nye legeerklæringene.
  Nemda føler at skjemaet har forenklet arbeidet med søknadene. De som har legeerklæring som bekrefter varig funksjonshemming får disp etter § 5b. De som ikke har det kan få disp. etter § 6.

  Trond Skaret- synes det er positivt med en ny felles legeerklæring som inneholder klare definisjoner på funksjonshemming og at det ikke lenger står medisinsk diagnose og annen sensitiv informasjon om søker.

  Tom Tuven – alle erklæringer behandles konfidensielt.

  Den saken som skapte størst debatt under årsmøtet var praksis med at grunneiers tilllatelse må foreligge før søknaden om dispensjasjon behandles.

  Dette kravet har skapt et enormt arbeid for dispensasjonsnemda samt at en del søkere har måttet få underskrift hos fra 5 - 12 grunneiere før søknaden kunne leveres. Det ser også ut til at denne praksisen gjør at det blir flere løyper da løypetraseer må legges utenom enkelte grunneiere.

  Trond Skaret - påpeker at med den nye praksisen så er det Hemnes kommune som er ansvarlig når dispensasjonen gis, at alle forhold med de berørte grunneierne er i orden. Dispensasjonsnemda er nå plutselig blitt en part i saken, før var det opp til den enklete søker å skaffe gruneiers tilllatelse før kjøring over eiendommen. Trond mener også at scooterforeninga bør utnytte den gode økonomien til større aktivitet i foreningen.

  Tom Tuven - Arbeidet med grunneiers tilllatelse har skapt en uholdbar saksbehandlingstid og saksmengde for dispensasjonsnemda, tror at ordningen må evalueres før neste sesong.

  Harald Falmår - mener det er viktig at Hemnes Snøscooterforening deltar aktivt i samarbeidet med NMF og er kritisk til at ingen fra foreninga deltok på Motorsportkonferansen i år. Er også enig at scooterforeninga bør utnytte sin gode økonomi til økt aktivitet.

  Kjeld Kjeldsen - ber om innspill til tiltak/ miljøskapende arbeid til gode for medlemmer i foreninga.

  Trond Skaret - snøscooterforeninga bør ha som arbeidsoppgaver:

  • Å skape og å delta i debatt om scooterbruk
  • Å sette premisser for debatten
  • Delta aktivt i bredden og invitere til samarbeid med andre lokale scooterforeninger.

  Harald Falmår - det er behov for et nytt engasjement i foreninga og at nye krefter kommer inn i arbeidet.

  Det ble etter debatten servert karbonade og bløtkake og årets loddsalg innbrakte 2500.- kr. Takk til alle som har gitt gavepremier til årets årsmøte.

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websiden opprettet 15. mars 2003

Design og foto: Jan Holmstrand

Ansvarlig redaktør: Hans Paulsen
Siden oppdatert : 08.02.2004